Eurosmart har på rekordtid gått fra å være 100 prosent styrt av gründerne til langt på vei å bli overtatt helt og holdent av de litt over 8.000 småaksjonærene i selskapet. Gründer Roy Kvamme og Erik Øveren er helt ute av de styrende organer og sitter, etter en omfordeling av aksjene, med 10 prosent hver av selskapet.På rekordtid har selskapets gründere, som var i ferd med å flagge eierselskapet ut av landet, med Øveren som enestyrer, slått full retrett.I en oppsummering etter den ekstraordinære generalforsamlingen forrige helg står det å lese at den konkrete omfordelingen av aksjene gjøres av de to gründerne i forståelse med aksjonærforeningen. Prinsippene som legges til grunn, er at de ca 102 millioner aksjene som er til fordeling, fordeles med utgangspunkt i en modell som skal ta hensyn til hvor mye den enkelte aksjonær har skutt inn i selskapet.Dette innebærer at pyramidestrukturen i aksjonærsammensetningen blir tilnærmet borte, mener styrets leder Roger Gjermundshaug. Han innrømmer imidlertid at denne fordelingen er vanskelig.Så langt så godt, men utfordringene står likevel i kø for den nybakte styrelederen, og det er den pressede likviditeten.
LikviditetenVerdt 115 millioner kroner?
Adm. dir. Jarle Ørnebo har tidligere innrømmet overfor HegnarOnline at likviditeten er presset. Nå jobber både styret og ledelsen i selskapet på spreng med å rydde opp i dette. Det jobbes også intenst med å ferdigstille regnskapet for 2004.På spørsmål om Ørnebo har fått seg noen overraskelser i arbeidet med å sluttføre regnskapet er svaret: Ingen kommentar. Vi får se når regnskapet er avsluttet, sier han.Problemet for Eurosmart i dag, innrømmer også styrelderen, er nettopp likviditetssituasjonen. Selskapet har lav gjeld i forhold til de antatte verdiene det sitter på, men gjelden er svært kortsiktig. Det betyr at selskapet realtivt raskt må få inn i størrelsesorden fire millioner kroner for å sikre god og forsvarlig drift i tiden fremover.Gjermundshaug sier at det ikke er prekært om ikke selskapet får inn fire millioner kroner med en gang, men at selskapet realtivt raskt må ha inn et millionbeløp.Ett av tiltakene er lagersalget som nå gjennomføres på Tveita i Oslo og på nettsidene. Her er det nå kampanjedager med 50 - 80 prosent rabatt, annonseres det med.Det er snakk om et varelager som for et år siden skal ha blitt verdsatt til i underkant av åtte millioner kroner. Hvor mye som er igjen av dette i dag, og hvor mye selskapet kan realisere dette for, er ennå noe uklart.Styrelederen redegjør for at det jobbes på bred front for å gjenopprette en forsvarlig likviditet i selskapet og at han ser optimistisk på utsiktene til å løse den likviditetsmessige situasjonen. Han understreker imidlertid at det viktig med en streng kostnadskontroll.Likviditetssituasjonen skaper kortsiktige problemer for driften av selskapet, men styret mener ikke at den på noen måte setter Eurosmart i fare, skriver han i sitt sammendrag. Han mener at det med såpass store verdier i selskapet (et lagerbygg på Hønefoss og eierandelen i Bohus Detaljhandel - BD AB), er det kun snakk om å finne fornuftige løsninger.Salg av aksjer i BD AB kan være en del av en slik løsning og det utelukkes ikke at det kan bli aktuelt å kvitte seg med aksjer i selskapet. I så fall vil selskapets egne aksjonærer få fortrinnsrett til å kjøpe disse aksjene, står det å lese.Styret har lagt til grunn en selskapsverdi på omkring 115 millioner kroner i forbindelse med omfordelingen av aksjene, og salg av selskapets egne aksjer. Det er adskillig mye mindre enn de 0,8 til 1,5 milliarder kroner gründerne tidligere har forsøkt å prise selskapet til, og i så måte også helt sikkert nærmere den reelle verdien.I verdsettelsen til 115 milioner kroner er det, i følge styrelederen, medtatt faktiske eiendeler og en verdsettelse av de verdier salgsnettverket representerer, verdien av datasystemer, merkenavn og fremtidig verdistigning av Bohus Detaljhandel AB.I tillegg mener Gjermundshaug at det finnes andre potensielle verdier i selskapet, som ikke har vært vektlagt ved verdifastsettelsen, uten at dette konkretiseres nærmere. Verdien er imidlertid basert på fortsatt drift av selskapet.Ved en avvikling av Eurosmart vil aksjonærenes verdier være usikre, slår han fast.