Ved utgangen av mai er det registrert 78 300 helt arbeidsledige hos Aetat. Det tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Korrigert for vanlige sesongmessige endringer, har det vært 1800 færre helt arbeidsledige den siste måneden.- Samtidig med at det er færre arbeidsløse, er det en liten økning i tallet på utlyste stillinger. Dette forsterker bildet av et arbeidsmarked i bedring, sier arbeidsdirektør Inger-Johanne Stokke.Bortsett fra helse, pleie og omsorgsyrkene har arbeidsledigheten falt innen alle yrkesgrupper de siste månedene.