- Helse Midt-Norge budsjetterte med et driftsunderskudd på 350 millioner kroner i 2006, men resultatet blir 300 millioner kroner dårligere. I sum gir dette en omstillingsutfordring på 650 millioner for 2007. Ekstrabevilgningen som er varslet av regjeringen på 275 millioner kroner, er med på å redusere underskuddet, men vil ikke redusere behovet for innsparinger i 2007, skriver Helse Midt-Norge i en.Ifølge helseforetaket har mange faktorer sammen bidratt til det store underskuddet.- Årsaken er sammensatt. Det er kommet ekstraordinære kostnader knyttet til forlik mellom NAVO og arbeidstakerorganisasjonene, verdier i bygningsmasse og varelager er skrevet ned og økonomirapporteringen viser at det fremdeles er utfordringer knyttet til økonomistyringen i helseforetakene selv om det gjort mye for å sikre tett oppfølging og kostnadskontroll, heter det videre i pressemeldingen.