En tilsvarende spørreundersøkelse i 2004 viste at 22 prosent av virksomhetene hadde vært utsatt for økonomisk kriminalitet i løpet av det siste året. Denne undersøkelsen viste også at grovt bedrageri eller underslag var de vanligste lovbruddene, at hotell, restaurant og varehandel var de mest utsatte bransjer, og at bare drøyt hver femte sak ble anmeldt til politiet.Justisdepartementet og Finansdepartementet har i fellesskap gitt SSB i oppdrag å gjennomføre en ny spørreundersøkelse, som ledd i regjeringens innsats mot økonomisk kriminalitet.
Lider store tapStor spenning
Et utvalg på 2.000 virksomheter i privat og offentlig sektor er trukket ut. De har blant annet i brev fra justisminister Knut Storberget (Ap) og finansminister Kristin Halvorsen (SV) fått oppfordring om å svare på spørsmålene som blir stilt.«Tidligere undersøkelser indikerer at enkelte bedrifter lider store tap som følge av økonomisk kriminalitet begått mot eller i bedriften. Det kan dreie seg om økonomisk tap, tap av kunder, tap av renommé og svekket moral blant de ansatte. I tillegg kommer ofte økte kontrollkostnader og merarbeid i bedriftene som rammes», skriver Storberget og Halvorsen i brevet til de utvalgte bedriftene.De to statsrådene skriver også at det knytter seg stor spenning til resultatene av undersøkelsen. Spørsmålene som skal besvares, er de samme som i 2004. Dermed vil det vise seg om regjeringens innsats mot økonomisk kriminalitet gir målbare resultater.Spørsmålene som skal besvares, handler blant annet om hvilke typer kriminalitet bedriftene hyppigst blir utsatt for, om enkelte bedrifter eller bransjer er spesielt utsatt, hvem som utfører kriminaliteten, om lovbruddene blir anmeldt - og eventuelt hvorfor ikke.Intervjuene startet i midten av april. De fleste intervjuene er gjennomført, og etter planen skal datainnsamlingen avsluttes innen 8. juni. SSB regner med å komme opp i en svarprosent på rundt 90. Men analysene av dataene vil ta tid.Seniorrådgiver Dag Ellingsen i SSB opplyser til NTB at ifølge avtalen med departementene skal resultatene av undersøkelsen publiseres i juni 2010. (©NTB)