Industrien trykker hardt på bremsen

Samlet investeringsnivå for industri, bergverk og kraftforsyning er ventet å bli merkbart lavere i år enn i fjor.

Foto: BP.com
Næringsliv

Foreløpige tall for 2009 viser at samlede investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil beløpe seg til i underkant av 42 milliarder kroner - målt i løpende priser. Resultatet ligger 14 prosent under tilsvarende tall for 2008. Fallende investeringer i industrien er årsaken til nedgangen. Anslaget for 2010 antyder en flat utvikling i investeringsnivået. Svært høye tall for kraftforsyningsnæringen veier opp for en ytterligere reduksjon i industriinvesteringene.Fallende investeringsnivå i industrien Samlede industriinvesteringer i 2009 anslås til i underkant av 24 milliarder kroner - målt i løpende priser. Resultatet ligger 26 prosent under tilsvarende anslag gitt for 2008, men er fortsatt på et høyt nivå sett i et historisk perspektiv. Fallende investeringer i eksportrettede næringer som kjemiske råvarer og metallindustri står for om lag halvparten av nedgangen. Andre næringer med et betydelig lavere investeringsnivå i år enn i fjor er maskinindustri, metallvareindustri samt gummi, plast og mineralsk industri.Les alt om dette på SSB

Nyheter
Næringsliv