Større ringvirkninger av fiskerinæringen

Hver krone som skapes i sjømatnæringen fører til en verdiskapning på 95 øre i andre næringer, ifølge Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

Næringsliv

Tilsvarende tall for to år siden var 60 øre per krone. Dermed har ringvirkningseffektene av sjømatnæringen økt ganske mye i det siste.Analysen er utført av SINTEF på oppdrag fra FHL og gjelder året 2008. Analysen tar for seg flere forhold ved sjømatnæringen. Den viser blant annet at flåteleddet i næringen har investert markert mer i 2008 enn de tre foregående årene.Tallene for fiskeri- og sjømatnæringen i 2008 viser en verdiskapning per årsverk på ca. 700.000 kroner, som er svært nær den gjennomsnittlige verdiskapningen per årsverk i Fastlands-Norge totalt (667.000 kroner). Oppdrettsnæringen har hatt en verdiskapning på over 900.000 kroner per årsverk i gjennomsnitt i perioden 2002-2008.Totalt la sjømatnæringen i Norge grunnlag for 44.000 årsverk i 2008, hvorav kjernevirksomheten (fiskeri- og havbruk) sto for 24.000 årsverk. Hvert årsverk i fiskeri- og havbruksnæringens kjerneaktiviteter skapte dermed 0,84 årsverk i annet norsk næringsliv.

Nyheter
Næringsliv