Klar konjunkturoppgang i sikte

Statistisk sentralbyrå tror på høyere vekst i tiden fremover, og venter at innenlandsk etterspørsel vil drive oppgangen.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Moderat konjunkturoppgang i annet halvår 2010 ventes å bli avløst av litt høyere vekst, fastslår Statistisk sentralbyrå (SSB) i Analyser 1/2011. Økt innenlandsk etterspørsel driver oppgangen, mens vekstimpulsene fra utlandet blir beskjedne i de første årene.Investeringene er en sentral komponent i konjunkturutviklingen. Etter to år med nedgang var det en klar tendens til økte investeringer i fastlandsnæringene gjennom fjoråret, og SSB venter at denne utviklingen vil fortsette framover. Investeringene i petroleumsvirksomheten var vesentlig lavere i fjor enn året før, men det kom en kraftig økning i fjerde kvartal. SSB regner nå med at disse investeringene vil øke klart i år og neste år, mens veksten deretter antas å bli moderat.SSB anslår at oljepengebruken (SOBU) i 2010 utgjorde om lag fire prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland (SPU) ved inngangen til budsjettåret. En rask bedring av konjunktursituasjonen i Norge peker isolert sett mot en stram finanspolitikk framover. SSB venter imidlertid at en fortsatt høy og etter hvert voksende oljepris vil føre til en rask økning i SPU. Dette gjør at handlingsregelens 4-prosentbane peker mot en mer ekspansiv finanspolitikk. Vi legger imidlertid til grunn at offentlig etterspørsel vil øke om lag som, eller litt mer enn, trendveksten i norsk økonomi framover.Den økonomiske utviklingen i OECD-landene i fjor var preget av gjeninnhenting etter det kraftige fallet under finanskrisen. Høy vekst i framvoksende økonomier, som Kina og India, bidro til at etterspørselen økte kraftig hos våre handelspartnere i fjor, men denne avtok markert mot slutten av 2010.Statsgjeldsproblemer i en rekke OECD-land fører til innstramninger i finanspolitikken. Disse kommer før normale vekstprosesser har kommet skikkelig i gang og bidrar derfor til en relativt moderat vekst. For Kina og en del andre land utenfor OECD er veksten og utsiktene framover langt lysere, men samlet sett regner SSB med at veksten i norske eksportmarkeder vil bli relativt lav de to neste årene, mens det kommer et oppsving i 2013 som forsterkes i 2014.Se hele meldingen her.

Nyheter
Næringsliv