Kritisk til grønne sertifikater

Ordningen med grønne sertifikater vil gi omfattende kraftutbygging og naturinngrep uten at konsekvensene for naturmiljøet er utredet, mener Direktoratet for naturforvaltning.

Næringsliv

Klimaeffekten av ordningen er dessuten uklar, mener DN.Den nye ordningen med elsertifikater, også kalt grønne sertifikater, skal bidra til mer utbygging av fornybar energi. Et forslag til en ny lov som skal regulere ordningen har nylig vært på høring.Men ordningen er kanskje ikke så grønn som det er gitt inntrykk av. DN etterlyser i sin høringsuttalelse analyser av miljøkonsekvensene, og spør også om målet med ordningen er godt nok gjennomtenkt.- I lovforslaget ser det ut som om økt kraftproduksjon er det eneste målet, selv om reduserte klimautslipp har vært det sentrale i den offentlige debatten om ordningen, skriver DN.- Vi spør oss om lovforslaget vil sikre at det tas tilstrekkelige miljøhensyn når det gjelder behovet for nye naturinngrep og klimaeffekter. Disse forholdene er ikke tilstrekkelig utredet, sier DN-direktør Janne Sollie.

Nyheter
Næringsliv