Forventet pensjoneringsalder for 50-åringer gikk ned med 0,3 år til 63,6 år fra 2009 til 2010. Samtidig holdt forventet yrkesaktivitet etter 50 år seg konstant på 10,9 år, viser tall fra Nav.Dette viser ifølge Nav at flere enn før kombinerer arbeid og pensjon.- Ettersom stadig flere kombinerer arbeid og pensjon, er det ofte ikke lenger samsvar mellom når folk tar ut pensjon og når de slutter i arbeid. Dette viser at det har blitt flere som kombinerer arbeid og pensjon, og med pensjonsreformen vil trolig enda flere se mulighetene for å kombinere arbeid og pensjon i årene fremover, sier Hilde Olsen, direktør for ytelser i Nav.Et annet forhold som er medvirkende ifølge Nav, er at det nå er store årskull som nærmer seg pensjonsalderen.- Dette kan ha ført til en holdningsendring blant arbeidsgivere og arbeidstakere, at de verdsetter de eldres arbeidskraft høyere, sier Olsen.Det er en målsetting i IA-avtalen (avtalen om et inkluderende arbeidsliv) at forventet yrkesaktivitet etter 50 år skal øke med et halvt år fra 2009 til 2013. Tallene for 2010 viste ingen økning, og hele økningen må dermed komme i perioden 2011 til 2013.