GC Rieber Shipping ASA er informert om at GC Rieber AS har besluttet å fremme et frivillig tilbud om kjøp av samtlige aksjer i GC Rieber Shipping ASA.Forhandlingene om en eventuell fusjon er avsluttet.Forut for et tilbud er GC Rieber AS eier av 23.108.110 aksjer, tilsvarende 52,9 prosent eierandel i GCRieber Shipping ASA.Tilbudspris vil være 31 kroner per aksje.Det tilsvarer en premie på 21,6 prosent.Tilbudet forutsetter blant annet av at GC Rieber AS oppnår minimum 90 prosent eierandel i GC Rieber Shipping ASA og at det oppnås tilstrekkelig finansiering.Styret i RISH vil i rimelig tid før tilbudsfristens utløp utarbeide og offentliggjøre et dokument med vurdering av tilbudets konsekvenser i forhold til selskapets interesser.