Norske stråleforskere skal bistå Japan

Denne uken drar tre forskere fra Statens strålevern til Japan for å delta på et seminar. Forskerne skal forklare hvordan Norge håndterte Tsjernobyl-katastrofen.

Atomkraftverket Fukushima Dai-ichi (AP Photo/Tokyo Electric Power Co.).

- På seminaret i Fukushima skal representanter fra Statens strålevern dele Norges erfaringer etter Tsjernobyl-ulykken og holde innlegg om overvåking av miljø og matvarer, og oppfølging av særlig berørte befolkningsgrupper og næringer, sier stråleforsker Lavrans Skuterud til Nationen.Han har i mange år bistått reindriftsaktører og sauebønder i arbeidet med å redusere skadevirkningene etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Norge var det landet utenfor daværende Sovjetunionen som ble hardest rammet av radioaktivt nedfall. I dag, 25 år senere, opprettholdes det fortsatt tiltak i Norge for å begrense radioaktiviteten.Statens strålevern er medarrangør på seminaret i Fukushima. Hovedmålet for seminaret blir å få til en dialog mellom den berørte befolkningen, lokale myndigheter og spesialister for å utarbeide en strategi for rehabilitering av de forurensede områdene.På et senere tidspunkt kan det bli aktuelt å sende norske bønder til Japan for å dele erfaringer med kolleger i regionene rundt Fukushima.