SSB: Veksten tar seg opp i 2014

Statistisk sentralbyrå (SSB) venter moderat lavkonjunktur i et par år til. Fra 2014 ser de kraftigere vekst.

Skuffet norsk tilskuer - Foto: Scanpix

Meget svake vekstimpulser fra internasjonal økonomi motvirkes av økt vekst i innenlandsk etterspørsel, melder Statistisk sentralbyrå (SSB) i 6. nummer av Økonomiske analyser.De venter nå at rentene vil falle litt framover, og at de ikke kommer til å øke før en beskjeden oppgang i 2013.- Det er stor usikkerhet i internasjonal økonomi, spesielt knyttet til hvordan EU håndterer gjeldskrisen som en del av medlemslandene nå opplever. Veksten er svak i hele OECD-området, og i de framvoksende økonomier ser veksten ut til å bli redusert. Vi legger til grunn for våre prognoser at gjeldskrisen ikke får utvikle seg til en ny global finanskrise, men at konjunkturnedgangen i OECD-området likevel vil vare til inn i 2014, skriver SSB.De mener også at det ligger an til liten vekst i norsk eksportnæring fremover.- Dette skyldes både en svært lav vekst i etterspørselen på verdensmarkedet, høyere lønnsvekst i Norge enn i konkurrentland og en sterkere krone. Verdensmarkedsprisene på viktige norske eksportprodukter antas også å gå ned, fortsetter SSB.De påpeker også at kraftig inntektsvekst så langt i 2011 kun i liten grad har slått ut i økt konsum i husholdningene.- Dette regner vi med kommer til å endre seg noe i tiden framover, blant annet hjulpet av lavere renter og renteforventninger. Inntektsveksten i husholdningene ventes å bli høy i årene framover, men neppe like høy som i år fordi reallønnsveksten trolig blir lavere. Konsumutviklingen vil i stor grad følge inntektsutviklingen, skriver SSB.Regnet per innbygger innebærer anslagene at konsumveksten gradvis vil øke fra 1 prosent i år til i overkant av 3 prosent i 2014.