Venter at nordmenn vil spare mindre

- I år venter vi at sparingen, som andel av disponibel inntekt, blir vel 8 prosent, bare litt lavere enn i 2012, skriver DNB.

Penger - Foto - Scanpix
Næringsliv

Forbrukertilliten har holdt seg ganske stabil de siste årene. Det gjelder særlig de indeksene som fanger opp nordmenns tro på egen økonomi. Men også synet på nasjonens økonomi har holdt seg rimelig stabilt gjennom svært turbulente perioder i verdensøkonomien, oppsummerer DNB i en fersk rapport onsdag.Likevel peker banken på at finanskrisen markerte et omslag fra høy til moderat forbruksvekst, og fra lav til høy sparing også i Norge.- I år venter vi at sparingen, som andel av disponibel inntekt, blir vel 8 prosent, bare litt lavere enn i 2012, heter det i rapporten.Banken viser at sparingen i hovedsak kan deles opp i to bolker:- Finansiell sparing og investering i bolig. Særlig førstnevnte var lav i årene før krisen. Husholdningenes nettofinansinvesteringer ble negative i perioden fra 2006 til 2008, da gjeldsopptaket langt oversteg den finansielle sparingen.- Netto realinvesteringer derimot, som forenklet kan beskrives som boliginvesteringer, vokste sterkt i samme periode.- De siste fire årene har reduserte låneopptak, økte investeringer i verdipapirfond og økte avsetninger i forsikringstekniske reserver (som inkluderer pensjonssparing) bidratt til at nettofinansinvesteringene har blitt positive igjen, heter det den rykende ferske DNB-rapporten onsdag.- Det er likevel fortsatt boliginvesteringene som står for størstedelen av sparingen, og andelen øker, skriver banken, og viser til at netto realinvesteringer var i 2012 på 83 milliarder, mer enn fire ganger høyere enn finansinvesteringene.- Høy sparing har også sammenheng med det høye gjeldsnivået i norske husholdninger. En gjennomsnittlig husholdning har en gjeld som er mer enn dobbelt så høy, som deres disponible inntekt, skriver DNB.Andelen fastrentelån har økt i det siste, til det høyeste nivået siden 2005, men er fortsatt bare 11 prosent. Det betyr at renteøkninger, selv moderate, vil føre med seg en merkbar økning i renteutgiftene som andel av disponibel inntekt.Les hele rapporten her.

Nyheter
Næringsliv