Men direktoratet vil skjerme viktig kulturlandskap.Det går fram av en faglig tilråding direktoratet har sendt Miljøverndepartementet.Konflikten mellom jordvern og boligbygging i Trondheim kan gi føringer også for andre raskt voksende storbyområder.Arealplanen for Trondheim vil åpne for boligbygging og næringsbygg på flere sentrumsnære jordbruksarealer, for å få en mer konsentrert og klimaeffektiv byutvikling.Arealplanen er klaget inn til Miljøverndepartementet, blant annet på grunn av jordvernhensyn. Departementet har bedt Miljødirektoratet om en miljøfaglig vurdering av utbyggingsplanene.Ut fra hensynet til friluftsliv, landskap og naturmangfold er det ikke grunnlag for å frarå bygging på fire av de fem vurderte områdene, skriver Miljødirektoratet i sin tilråding.De går samtidig inn for etablering av en grønn korridor gjennom områdene.