Rapporten fra FNs klimapanel viser at vi også i Norge må kutte utslippene av klimagasser innen både transport, industri, olje og gass og bygg, slår miljøministeren fast.
Hun viser blant annet til at vi må kjøre mindre bil, og at de bilene vi kjører, må være mer miljøvennlige.– Vi må kutte innenfor olje og gass, vi må få mer energieffektive bygg, og industrien må ytterligere effektivisere for å produsere mer, sier statsråden til .Hun fremholder at regjeringen er i gang med å skape et mer miljøvennlig norsk samfunn.– Vi bruker mer penger på jernbanesatsing, og vi har endret investeringene i Statens pensjonsfond utland til å bruke mer penger på miljøvennlige investeringer. Vi er i gang med det grønne skiftet, og dette må vi gjøre mer av og raskere, sier hun.FNs klimapanel la søndag fram en ny rapport om hva som kan gjøres for å redusere utslippene av klimagasser og dermed bremse den globale oppvarmingen.I rapporten slås det fast at bare store samfunnsmessige endringer kan gjøre det mulig å nå togradersmålet.– Verden er i ferd med å bruke opp karbonbudsjettet. Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at vi trenger å samarbeide internasjonalt og redusere utslipp fra alle sektorer. Jo lenger vi venter med utslippskutt, jo vanskeligere vil det bli å unngå farlige klimaendringer, sier miljøministeren i en .– Jeg er omstillingsoptimist og tror vi kan få til dette hvis vi samarbeider internasjonalt om utslippskutt. Alle politiske ledere verden over må ta inn over seg at vi må starte overgangen til lavutslippssamfunnet. Kostnadene vil øke hvis vi venter med å innføre tiltak, sier Sundtoft.Hun varsler en grønn skattekommisjon for å finne klimavennlige løsninger for den norske økonomien.– Vi styrker samarbeidet med industri og næringsliv for å realisere lavutslippsløsninger. Dessuten skal vi satse på forskning, innovasjon og utvikling. Vi har allerede bevilget 100 millioner kroner til NTNU, til forskning på karbonfangst og lagring, sier Sundtoft. (©NTB)