- Konjunkturoppgangen lar vente på seg

Den kraftige BNP-veksten i 2. kvartal var et blaff. Sjekk SSBs spådommer for norsk økonomi fremover.

Forskningsleder Torbjørn Eika og adm.dir. Hans Henrik Scheel (t.h.) i SSB.
Næringsliv

SSB er i dag ute med en ny konjunkturrapport.Konklusjonen er at redusert etterspørsel fra petroleumsnæringen og fortsatt svak internasjonal utvikling vil dempe veksten i norsk økonomi en tid fremover. - Litt høyere vekst i etterspørselen fra Fastlands-Norge er ikke tilstrekkelig til å hindre at BNP Fastlands-Norge øker litt mindre i 2015 enn i år, og at arbeidsledigheten øker noe framover. Vi regner med en klar bedring av konjunkturene i 2016, heter det. BNP for Fastlands-Norge anslås til 2,2 prosent (2,0 prosent i forrige rapport) for 2014, 2,1 (2,2) prosent for 2015 og 3,0 (3,1) prosent for 2016.- Oppgangen lar vente på segEtter halvannet år med relativt svak vekst økte BNP Fastlands-Norge i 2. kvartal nesten 5 prosent på årsbasis. - Spesielt stor produksjonsøkning i kraftforsyning og i enkelte andre næringer som i stor grad påvirkes av naturgitte forhold, bidro markert til økningen. Men også i øvrige næringer var veksten relativt høy, og høyere enn trendveksten.- Vi tror likevel ikke dette representerer et omslag til en lengre periode med vekst over trend, og at vi må vente til slutten av 2015 før vi kan snakke om en tydelig konjunkturoppgang, skriver SSB. Byrået venter et klart fall i investeringene i petroleumsnæringen til neste år. - En oppstart av flere store feltutbygginger vil trolig innebære en økning i investeringene i 2016 som er på størrelse med fallet året før, men vi venter ingen ytterligere vekst i oljeinvesteringene i 2017, heter det.- Arbeidsledigheten vil snu oppSSB tror videre at styringsrenten i Norges Bank vil bli holdt på dagens nivå ut 2015, og begrunner dette med lave internasjonale renter, moderat vekst og ledig kapasitet i norsk økonomi — men økende boligpriser.Samtidig regner byrået med noe svakere konsumvekst gjennom kommende halvår, men deretter noe høyere vekst. - Med lave renter, høy inntektsvekst og økt boligformue ligger alt til rette for en klar konsumvekst i årene som kommer. Tendensene til økt sparing vi har sett etter finanskrisen, tror vi likevel fortsetter i flere år til, kommer det frem. Etter en stund med moderat vekst, tror SSB at veksten i sysselsettingen kan komme til å reduseres ytterligere litt frem mot 2016.- Tendensene til fall i arbeidsledigheten gjennom første halvår i år tror vi vil snu til moderat økning en tid framover. Men gjennom 2016 og i 2017 kan den komme litt ned igjen til ca. 3,5 prosent, heter det. Ledigheten spås til 3,4 prosent i 2014 (3,6 prosent i forrige rapport), 3,7 (3,8) prosent i 2015 og 3,6 (3,8) prosent i 2016.- Driver ikke lønnsveksten opp lenger Veksten i årslønn, som etter finanskrisen har ligget rundt 4 prosent, ventes i år og fremover å falle til rundt 3,5 prosent. - Petroleumsvirksomheten vil ikke lenger drive lønnsveksten opp, og partene i arbeidslivet erkjenner at den markerte forverringen i kostnadsmessig konkurranseevne ikke kan fortsette. - Arbeidsmarkedet blir mindre stramt, og tidsforsinkete effekter av det virker dempende på lønnsveksten, også når bedringen i internasjonale konjunkturer bidrar til bedret lønnsomhet i industrien mot slutten av prognoseperioden. Kronen har stort sett styrket seg så langt gjennom inneværende år, etter en forutgående kraftig svekkelse. - Dette bidrar til at den norske prisveksten blir noe lavere fremover. Dermed blir reallønnsveksten litt høyere i årene som kommer enn i inneværende år, skriver SSB.Forventningene er en kjerneinflasjon (KPI-JAE) på 2,5 prosent i 2014, og 1,7 prosent i både 2015 og 2016. For husholdningenes disponible realinntekt ventes en oppgang på 3,0 prosent i år, 3,3 prosent i 2015 og 3,7 prosent i 2016.Les mer her. Tabellen med prognosene finner du her.Følg Hegnar.no på Facebook her!