Ifølge sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkingen (AKU) var antallet arbeidsledige 117.000 i april 2015 (snitt mars-mai), opplyser SSB.
Det var som ventet, ifølge estimater fra Reuters. DNB Markets anslo en ledighet på 4,1 prosent.Arbeidsledigheten var dermed opp med 0,3 prosent, eller 7.000 personer, fra forrige ikke-overlappende tremånedersperiode.Dette oppgis av SSB å være innenfor feilmarginen, men likevel i tråd med en økende trend fra mai 2014.Tallet på registrerte arbeidsledige og ordinære tiltaksdeltakere hos NAV gikk opp med 1.000 fra januar til april 2015. Også dette tallet er sesongjustert og et gjennomsnitt av tre måneder.- Norges Bank anslo 4,25 prosent for AKU-ledigheten som gjennomsnitt for året. Dagens tall understøtter det anslaget. Sysselsettingsutviklingen er kanskje en tanke svakere enn det Norges Bank har lagt til grunn, men er kan tallene endre seg mye gjennom resten av året. Dagens tall har nok liten betydning for Norges Banks vurderinger, og normalt legger sentralbanken større vekt på ledighetstallene fra NAV, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i en fersk oppdatering fra meglerhuset.Makroøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken mener tallene viser at ledigheten utvikler seg på den svake siden av Norges Banks anslag og at dette støtter hans anslag om et rentekutt også i september.Ifølge AKU gikk det sesongjusterte tallet på ned med 8.000 fra januar til april. Endringen er innenfor feilmarginen i AKU. De sysselsette i april 2015 utgjorde 68,1 prosent av befolkningen i alderen 15-74 år, ned 0,4 prosentpoeng fra januar, skriver SSB.I motsetning til i Norge har arbeidsledigheten i EU sett under ett gått gradvis ned den siste tiden. Ifølge sesongjusterte tall utgjorde de arbeidsledige i EU 9,7 prosent av i april, ned 0,1 prosent fra januar.I april var arbeidsledigheten i USA 5,4 prosent av arbeidsstyrken, noe som gir en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra januar.(saken fortsetter under grafen)  bak grafen som blant annet viser at det var 117.000 arbeidsledige i april.SSB publiserer en statistikk over registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak som blir utarbeidet på grunnlag av NAV sitt arbeidssøkerregister (ARENA). Arbeidsledige, slik AKU måler de, må ikke forveksles med de registrerte arbeidsledige.AKU-tallene inkluderer også arbeidsledige som ikke registrerer seg hos NAV, og noen av de som går på arbeidsmarkedtiltak.AKU dekker bare de som er registrerte som bosatte i folkeregisteret. Personer som arbeider i Norge uten å være bosatt her, eller som regner med å være bosatt i mindre enn seks månader, er derfor heller ikke med i AKU-tallene.