NRKs revisor, Ole Christian Fondgaard i KPMG, mener at resultatet ville vært 120 millioner kroner dårligere dersom reglene hadde blitt fulgt til punkt å prikke, skriver DN.NRKs totale pensjonsforpliktelse ved utgangen av 2014 er beregnet til 1,018 milliard kroner, mens NRK har valgt å avsette 758 millioner kroner i regnskapet. NRK gjorde det samme i årsregnskapet for 2014. Da var forpliktelsen på 807 millioner kroner, mens det ble avsatt 667 millioner kroner.Revisor konkluderer med forbehold i sin beretning med at regnskapet, som på konsernbasis viser et overskudd på 8,2 millioner kroner, gir et rettvisende bilde av selskapet og konsernets finansielle stilling ved årsskiftet og at regnskapet er avsluttet i samsvar med lov og forskrifter.
Forbeholdet går på at han mener hele avsetningen på 1,018 milliard kroner skulle vært avsatt. Dette ville medført at egenkapitalen ville vært 260 millioner kroner lavere og at resultatet ville vært 120 millioner kroner lavere i 2014.Med dette ville overskuddet blitt redusert til et underskudd på 111,8 millioner kroner. Hele NRKs årsregnskap for 2014
Kulturminister Thorhild Widvey (H), som er NRKs generalforsamling, har godkjent regnskapet fordi «et samlet styre og daglig leder stiller seg bak beslutningen», skriver avisen. Finans- og administrasjonsdirektør Jon Espen Lohne i NRK sier til DN at dette gjelder fremtidige afp-kostnader. - Noen bedrifter tar ikke disse tallene inn i sine regnskaper, mens vi gjør det. Og siden vi tar med noe, mener revisor at vi da må føre inne det totale beløpet. Altså alt eller intet, sier Lohne.