Norske rederier bestiller færre skip

Ved utgangen av juni hadde norske rederier 168 skip verdt til sammen 16 milliarder kroner til bygging. Ett år tidligere var tallene 193 skip og 20 milliarder.

Rederne kontraherer færre skip, og ifølge Rederforbundet har ikke ordrebøkene vært så tynne siden 2011. De siste sju årene er antall skip til bygging – og deres samlede verdi – mer enn halvert, skriver Dagens Næringsliv.Nedgangen er størst for offshore serviceskip, og denne kategorien står alene for brorparten av reduksjonen. I takt med at skipene blir levert og færre nye skip blir bestilt har volumet i denne kategorien falt fra 63 til 43.I løpet av første halvår 2015 ble den norske utenriksflåten redusert med 37 skip til 1.737. 110 skip ble solgt eller gikk til opphogging.OljeavhengigSamtidig blir det færre skip og rigger som eies av norske selskaper, i alle fall slik Rederiforbundets oversikt omfatter bare skip eid av norske selskaper, det vil si der den norske eierandelen er over 50 prosent. Dermed er for eksempel ikke John Fredriksens shippingvirksomhet med i tallene.