Statsbudsjettet er gode nyheter for dem som bruker toget

Regjeringen legger opp til en vekst i vedlikeholdsmidlene til Jernbaneverket i statsbudsjettet på over 30 prosent i forhold til inneværende år.

Direktør i Jernbaneverket Elisabeth Enger Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Dette er en svært viktig satsing som vil bidra til å gjøre jernbanen mer pålitelig, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger i en pressemelding.Den største innsatsen vil bli lagt ned på Dovrebanen for å gjøre banen bedre rustet mot ekstremvær og klimaendringer. Sørlandsbanen vil få fornyet gammelt kontaktledningsanlegg, og Bergensbanen skal sikres bedre mot flom og ras.Les også: 22,8 milliarder til kollektivtiltakI tillegg skal det satses betydelig for å redusere feil på signalanlegg, kontaktledningsanlegg og sporveksler i Oslo-området. – Med dette budsjettet vil en fortsette å ta igjen deler av det vedlikeholdsetterslepet som er opparbeidet gjennom mange år, sier jernbanedirektøren.Ferdig med ny strekningBudsjettet setter av mindre til investeringer i forhold til 2015.  Det skyldes i hovedsak at de store prosjektene i sum har mindre behov for midler i 2016.Jernbaneverket opplyser i pressemeldingen at prosjektene har de ressursene som skal til for å holde optimal framdrift. Les også: 18,5 prosent mer til veiArbeidet med den nye jernbanestrekningen på Vestfoldbanen gjennom Holmestrand vil bli fullført i 2016.Planleggingsoppgaver i 2016 InterCity-planleggingen kan fortsette for fullt, forteller jernbanedirektøren.Samtidig er det er satt av 120 millioner kroner til planlegging av Ringeriksbanen, og flere større utredningsoppgaver som skal legge grunnlaget for framtidig utvikling av jernbanen, er også i gang.– Året 2016 vil bli et aktivt jernbaneår, til glede for alle som er opptatt av et velfungerende transporttilbud for passasjerer og gods. Budsjettet legger også til rette for fortsatt vekst og gode rammebetingelser for alle som leverer tjenester og utfører oppgaver for jernbanen, sier Elisabeth Enger.