Norsk BNP-vekst - kronen styrker seg

BNP for Fastlands-Norge øker beskjedent. Sterk vekst i gassproduksjonen løftet totalen.

Næringsliv

BNP for Fastlands-Norge økte med 0,2 prosent i 3. kvartal 2015, etter en svak utvikling siden andre halvår i 2014, melder SSB. Næringer som leverer til petroleumsvirksomhet, hadde nedgang i produksjonen.I snitt var det ventet en vekst på 0,1 prosent i kvartalet.Sterk vekst i gassproduksjonen førte til at bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet økte med 7,4 prosent. Sammen med økning i utenriks sjøfart bidro dette til at veksten i BNP totalt økte med 1,8 prosent, heter det videre.Bruttoproduktet i industri og bergverk har falt siden 4. kvartal 2014, og i årets 3. kvartal var nedgangen på 2,5 prosent. Industrien bidrar isolert sett til å trekke ned BNP Fastlands-Norge med 0,2 prosentpoeng.Utviklingen preges særlig av produksjonsnedgang hos leverandører til petroleumsvirksomheten. Tilsvarende ser man en sterk nedgang i tjenesteytende leverandørnæringer, hvor nedgangen startet allerede tidlig i 2014, skriver SSB.(saken fortsetter under grafen)

 På den positive siden var det vekst i eksportrettet industri og i flere tjenesteytende næringer. Blant annet registrerer vi fortsatt god vekst i hotell- og restaurant-virksomhet, skriver SSB.Tjenesteytende næringer utenom offentlig forvaltning økte samlet sett med 0,3 prosent fra 2. til 3. kvartal, etter en tilsvarende nedgang kvartalet før. Aktiviteten i offentlig forvaltning økte med 0,2 prosent i 3. kvartal, som er litt svakere enn de foregående kvartalene.Det var ifølge SSB sterk vekst i bygge- og anleggsvirksomhet, som økte med 3 prosent i 3. kvartal, etter god vekst gjennom første halvår 2015. Bygge- og anleggsnæringen bidro til å trekke opp BNP Fastlands-Norge med 0,2 prosentpoeng i 3. kvartal.BNP-veksten fra samme kvartal i fjor (prosentvis volumendring fra samme periode året før) var på 3,0 prosent totalt og 1,3 prosent for Fastlands-Norge, mot ventet 1,0 prosent. I 2014 var BNP-veksten her på 2,3 prosent.For oljevirksomhet og utenriks sjøfart var BNP-veksten det siste året på hele 9,8 prosent. I 2014 var BNP-veksten her på 2,0 prosent.- Fastlandsveksten på 1,3% år/år var riktignok høyere enn Norges Banks estimat på 1,15%, men forskjellen er marginal. Legger vi i tillegg til de svake målingene den siste tiden - f.eks. fra sentralbankens regionale nettverksrapport, utlånsundersøkelsen og høyere enn ventet arbeidsledighet - fastholder vi troen på at Norges Bank trolig vil kutte renten med 25bp i desember, skriver sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank1 Markets i en kommentar.- Vi har imidlertid aldri vært skråsikre på et desemberkutt, og er det heller ikke etter disse tallene. Men skal vi først velge mellom et kutt i desember kontra mars neste år, tror vi altså mest på førstnevnte, legger han til.Tilnærmet uendret konsumEtter tre kvartaler med moderat vekst, var konsumet i husholdningene tilnærmet uendret fra 2. til 3. kvartal 2015. Varekonsumet falt med 0,6 prosent i 3. kvartal, etter god vekst kvartalet før. Det største bidraget til nedgangen kom fra lavere kjøp av biler. Tjenestekonsumet økte med 0,9 prosent i 3. kvartal, om lag som de foregående kvartalene.Husholdningenes konsum i utlandet vokste ifølge SSB med 0,5 prosent i 3. kvartal, det samme som kvartalet før, etter sterk vekst i 1. kvartal 2015.Økt sysselsettingFra 2. til 3. kvartal økte sysselsettingen med 0,2 prosent, eller om lag 6800 personer, mens økningen i 2. kvartal var på om lag 8000 personer.Antall utførte timeverk har økt noe mindre enn sysselsettingen gjennom hele 2015. I 3. kvartal var timeverkene 0,1 prosent høyere enn i 2. kvartal. At sysselsettingen vokser noe sterkere enn utførte timeverk har sammenheng med at det er fallende overtidsbruk, samtidig som det er en økning i antall delvis permitterte, skriver SSB.Kronen styrker seg umiddelbart med hhv. 3 og 4 øre mot dollar og euro.Les mer om tallene her!

Nyheter
Næringsliv