129.000 arbeidsledige

129.000 var arbeidsledige i oktober.

AP Photo Mark Lennihan
Næringsliv

Ifølge sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) gikk antallet arbeidsledige opp med 9.000 personer til 129.000 personer fra juli til oktober 2015, opplyser SSB.Det gir en AKU-ledighet på 4,6 prosent.Ledigheten steg 0,3 prosentpoeng i forhold til forrige ikke-overlappende 3-månedersperiode, en økning som er innenfor feilmarginen i AKU.Konsensus ventet 4,6 prosent ledighet.Juli-tallet er et gjennomsnitt av månedene juni-august, oktober-tallet et gjennomsnitt av månedene september-november.Til sammenligning gikk antallet registrerte arbeidsløse og ordinære tiltaksdeltagere hos NAV opp 3.000 fra juli til oktober (også sesongjustert og et gjennomsnitt av tre måneder).Her finner du tallene bak grafen som blant annet viser at det var 129.000 arbeidsledige i oktober.

 3.000 flere sysselsatte AKU-tallene viser også at 2.655.000 personer var sysselsatt i oktober - 3.000 flere enn i juli. Denne endringen er også innenfor feilmarginen.De 2.655.000 sysselsatte i oktober utgjorde 67,9 prosent av befolkningen i alderen 15-74 år, tilsvarende et fall på 0,1 prosentpoeng fra juli.Hensyntatt feilmarginen har antallet sysselsatte ifølge AKU vært uendret gjennom 2015. Men siden befolkningen 15-74 år har økt i denne perioden, har prosentandelen sysselsatte vist en svakt fallende tendens.Arbeidsstyrken har i 2015 økt i omtrent samme takt som befolkningen.Kraftig svekkelse? Eller ikke?Seniorøkonom Erik Bruce i Nordea Markets påpeker at dagens AKU-tall også var på linje med Norges Banks forventninger.- Selv om den kraftige oppgangen i AKU-ledigheten det siste året ser ut til å ha flatet ut, gir den inntrykk av en kraftig svekkelse av det norske arbeidsmarkedet, skriver han i en kommentar.Ledighetsraten på 4,6 prosent er 0,8 prosentpoeng over oktober i fjor. - Sysselsettingen stiger likevel med friske 0,8 prosent på årsbasis, men det hjelper ikke når arbeidstilbudet er opp så mye som 1,7 prosent på årsbasis. Den kraftige oppgangen i arbeidstilbudet får støtte av et lite forståelig løft i yrkesdeltakelsen. - Vi mistenker at dette er statistisk støy (AKU er en utvalgsundersøkelse). I det minste er stigende yrkesdeltakelse og en ikke så dårlig sysselsettingsvekst vanskelig å karakterisere som en kraftig svekkelse av arbeidsmarkedet, konkluderer Bruce.Forskjellen på AKU og NAVSSB publiserer en statistikk over registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak som blir utarbeidet på grunnlag av NAVs arbeidssøkerregister (ARENA).Arbeidsledige, slik AKU måler dem, må ikke forveksles med de registrerte arbeidsledige.AKU-tallene inkluderer også arbeidsledige som ikke registrerer seg hos NAV, og noen av dem som går på arbeidsmarkedtiltak.AKU dekker bare dem som er registrerte som bosatte i folkeregisteret. Personer som arbeider i Norge uten å være bosatt her, eller som regner med å være bosatt i mindre enn seks måneder, er derfor heller ikke med i AKU-tallene.Ledighetsfall i USA I USA gikk arbeidsledigheten ned 0,3 prosentpoeng fra juli til oktober, til 5,0 prosent.I EU sett under ett falt den sesongjusterte ledigheten 0,1 prosentpoeng til 9,3 prosent.I Danmark og Sverige kom ledigheten inn på hhv. 6,0 og 7,2 prosent i oktober, ned 0,2 og 0,1 prosentpoeng fra juli.Les mer her.