Norges Bank har i dag besluttet å kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,50 prosent.- Slik vi vurderer utsiktene, kan styringsrenten bli satt ytterligere ned i løpet av året, sier Olsen videre.- Skulle norsk økonomi bli utsatt for nye store forstyrrelser, vil hovedstyret likevel ikke utelukke at styringsrenten kan bli negativ, heter det. Bakgrunnsmateriale og figurer. Forrige rentedom finner du her. Erik Bruce sådde likevel litt tvil renten kan nå null innen årsskiftet- En stadig svakere økonomisk utvikling ser altså ut til å trekke styringsrenta mot null også i Norge, og vi venter som nevnt at Norges Bank antyder en viss sannsynlighet (vi tror ca 40 prosent) for at renta kan nå null innen utgangen av inneværende år, skrev Due-Andresen. Sliik fastsetter Norges Bank styringsrenten (videolenke). Her er de som tok beslutningen. Her finner du oversikt over rentemøter og endringer i styringsrenten.Sentralbanken viser til at veksten i boligpriser og gjeld har avtatt den siste tiden, mens beregnede salgspriser på næringseiendom har fortsatt å stige markert.Svak vekst i norsk økonomi fremover kan ifølge Norges Bank bidra til å dempe gjeldsveksten i både husholdninger og foretak. På den annen side innebærer lavere renter en risiko for at veksten i eiendomspriser og gjeld tiltar.
Beslutning er i høy grad som ventet. Alle analytikere spurt av Reuters ventet et kutt.Forrige renteendring fra Norges Bank skjedde 24. september 2015. Da kuttet sentralbanken renten med 25 basispunkter (0,25 prosentpoeng), fra 1,00 til 0,75 prosent.Dette sier sentralbanksjefen- Vekstutsiktene for norsk økonomi er noe svekket, og vi venter at prisveksten etter hvert vil avta. Styringsrenten settes derfor ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en kommentar.Veksten internasjonalt ser ifølge Norges Bank ut til å bli noe lavere enn ventet, og rentene ute har falt. Utviklingen i norsk økonomi har vært svakere enn lagt til grunn, og arbeidsledigheten vil trolig stige noe. Svekkelsen av kronen har løftet veksten i konsumprisene. Lønnsveksten i år ser ut til å bli lavere enn i fjor. Etter hvert som virkningene av en svakere krone fases ut, vil prisveksten avta.Sentralbanken påpeker videre at lavere renter kan gi økt sårbarhet i det finansielle systemet. Når styringsrenten nærmer seg en nedre grense, øker også usikkerheten om virkningen av pengepolitikken. Dette taler ifølge Norges Bank nå for å gå mer varsomt frem i rentesettingen.Alle trodde på kuttNordeas toppøkonom om at et kutt ville komme.- Vi har blitt lurt av Norges Bank før. Et kutt kombinert med en nedjustering av renteprognose slik vi venter vil trolig gi noe lavere markedsrenter og en svakere kroner, skrev Bruce i dagens morgenrapport.- Med unntak av et litt høyt inflasjonstall peker nyhetene siden sist klart i retning av lavere renter og noe annet et kutt i dag på 25 basispunkter til 0,5 prosent blir en stor overraskelse, legger han dog til.Samtidig med rentedommen legger Norges Bank frem en ny pengepolitisk rapport. Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken antydet i sin morgenrapport en viss sannsynlighet for at .Nullrente før nyttår?Due-Andresen skrev i rapporten at så å si samtlige faktorer trekker rentebanen ned i forhold til sentralbankens forrige analyse i desember 2015.- Kun kursen trekker litt opp, dersom man legger godviljen til, og det gjør antakelig Norges Bank, skrev sjeføkonomen. Dermed kan det ifølge rapporten gå mot nullrente også i Norge.Motsyklisk kapitalbufferSamtidig med rentebeslutning og pengepolitisk rapport har Norges Bank også kommet med en oppdatering på motsyklisk kapitalbuffer.- Norges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om å holde kravet til den motsykliske kapitalbufferen i bankene uendret, heter det.Bufferkravet er fastsatt til 1 prosent, og vil øke til 1,5 prosent fra 30. juni 2016.- Den vedvarende oppgangen i husholdningenes gjeldsbelastning og høy prisvekst på eiendom de siste årene er tegn på at finansielle ubalanser har bygd seg opp. Utviklingen den siste tiden tyder samlet sett på at ubalansene ikke har økt videre, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.