En av hovedhensiktene med å sette ned renta er å svekke kronekursen for å støtte opp under norsk eksportindustri. Det var derfor helt uventet at krona styrket seg både i forhold til dollar og til euro.Utover formiddagen svingte krona kraftig ned igjen, men på ettermiddagen styrket den seg på nytt.Årsaken til at krona ble styrket, er imidlertid en kombinasjon av flere faktorer. For det første hadde markedet trolig allerede priset inn rentenedsettelsen.Men for det andre ble dollaren kraftig svekket da USAs sentralbank bare dagen før unnlot å sette opp den amerikanske renten slik markedet hadde en forventning om.Federal Reserve nedjusterte samtidig sine anslag for rentehevinger for resten av året. Mens de før nyttår så for seg fire rentehevinger i år, er prognosen nå bare to.Den amerikanske beslutningen førte umiddelbart til at dollaren ble svekket med 15 øre. Torsdag lå den norske krona på 8.34 mot dollaren, mot 8,90 ved nyttår.