Google vant mot forfatterne

Kan man legge ut flere sider av bøker på internett uten å spørre forfatteren? Det mener Google, som siden 2005 har skannet og lagt ut rundt 4 million bøker.

Publisert 30. april 2016 kl. 10.03
Oppdatert 30. april 2016 klokken 10.04
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 449 ord
Bøkene ble skannet hos flere amerikanske universitetsbibliotek, men Google hadde ingen avtale med forfatterne av bøkene og andre rettighetshavere med opphavsrettigheter til bøkene. Den amerikanske forfatterorganisasjonen
har hele tiden hevdet at utleggingen er i strid med forfatterens opphavsrettigheter. Forfatterne tapte i første instanser, og anket saken til den amerikanske Høyesterett. Høyesterett avviste anken, noe som betyr at saken nå er endelig avgjort.Tvisten gjaldt i korte trekk hvorvidt Google Books kunne digitalisere og publisere deler (såkalte «snippets») av bøker på nett uten å betale noe til forfattere og forlag, og uten å spørre dem om lov. Forfatterorganisasjonen ønsket å stanse tjenesten, blant annet fordi de mente at dette ville berøve forfatterne muligheten til å tjene penger på bøkene sine. Google Books mente på sin side at publiseringen var tillatt i lys av en amerikansk regel kalt «fair use»-doktrinen. Google pekte for eksempel på at brukerne av tjenesten kunne oppdage og kjøpe bøker de ellers ikke ville kjøpt, takket være sidene de hadde publisert.Fair use-doktrinen går ut på at visse typer bruk og publisering av åndsverk kan være tillatt, selv om man ikke har fått tillatelse og selv om man ikke betaler for bruken. Om noe er «fair use» etter amerikansk rett eller ikke beror på en sammensatt vurdering, hvor blant annet formålet med publiseringen, typen publisering det er tale om, hvor stor del av verket som blir brukt og eventuelle effekter på for eksempel salgstall vil spille inn. I saken kom altså amerikanske domstoler til at å publisere deler av bøker på nett lå innenfor det Google hadde rett til etter «fair use»-regelen.I Norge har vi ingen doktrine om «fair use», og utgangspunktet er at man må ha samtykke fra opphavsmannen før man kan publisere åndsverk. i åndsverkloven § 22 kan gi grunnlag for bruk uten vederlag og samtykke, men krever at sitering skjer i samsvar med god skikk og kun i den utstrekning formålet betinger. Dette innebærer som et minimum at sitatet plasseres i en viss kontekst, og at man ikke tar mer enn nødvendig for å få frem poenget sitt. Utlegging av flere sider av en bok uten at verket diskuteres eller settes inn i en egenskapt kontekst vil normalt ikke dekkes av sitatretten. Heller ikke andre unntak fra opphavsmannens enerettigheter kan rettferdiggjøre utlegging av større deler av verk på internett uten samtykke. I Frankrike, et land med en opphavsrett som ligner mer på vår opphavsrett enn den amerikanske, kom domstolene til at Google ikke kan foreta en slik visning av «snippets» fra bøker uten en klar avtale med rettighetshaverne. Norske domstoler ville sannsynligvis ha kommet til samme resultat.Artikkelen er skrevet av advokat/partner Mathias Lilleengen og advokatfullmektig Mathilde Strand Wilhelmsen, Bing Hodneland