Her er rentedommen

Norges Bank er klar med sin rentedom.

Øystein Olsen. Foto: Morten Holm / Scanpix

Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Beslutning var i høy grad som ventet, og samtlige 12 økonomer i TDN Finans' panel spådde i forkant en uendret rente.PrognoserNorges Bank har i dag også publisert Pengepolitisk rapport 2/16, og sentralbanken signaliserer fortsatt at styringsrenten kan bli satt ytterligere ned i 2016. I september 2016 ser sentralbanken en styringsrente på 0,48 prosent, mens den i desember er ventet til 0,25 prosent."Hovedstyret merker seg at analysene i denne rapporten innebærer en styringsrente som avtar til om lag ¼ prosent ved utgangen av 2016. Mot slutten av prognoseperioden anslås styringsrenten å øke til ¾ prosent. Prognosen for styringsrenten er lite endret, men litt høyere enn i forrige pengepolitiske rapport gjennom hele prognoseperioden", skriver Norges Bank i rapporten."Med en slik bane for styringsrenten tilsier analysene at inflasjonen avtar de nærmeste årene. Prisveksten i 2019 anslås til mellom 1½ og 2 prosent. Kapasitetsutnyttingen i fastlandsøkonomien ventes å avta litt fram mot høsten 2017. Deretter anslås kapasitetsutnyttingen å øke noe. Pengepolitikken er ekspansiv og understøtter omstillingene i norsk økonomi. I en økonomi preget av omstilling kan likevel ikke pengepolitikken fullt ut motvirke utslagene i produksjon og sysselsetting", heter det.

Kilde: NordeaNegativ renteNorges Bank utelukker heller ikke en negativ rente."Lave renter kan gi sårbarhet i det finansielle systemet. Når styringsrenten nærmer seg en nedre grense, øker også usikkerheten om virkningen av pengepolitikken. Det taler for å gå mer varsomt fram i rentesettingen og reagere noe mindre på nyheter som endrer utsiktene for økonomien, enten disse trekker i retning av en lavere eller høyere styringsrente", heter det i rapporten."Skulle norsk økonomi bli utsatt for nye store forstyrrelser, vil hovedstyret ikke utelukke at styringsrenten kan bli negativ", skriver sentralbanken.HovedstørrelserNorges Bank påpeker i rapporten at nye nasjonalregnskapstall viser at veksten i norsk økonomi er lav."Utviklingen er godt i tråd med anslagene fra forrige rapport. I de fleste næringene i Regionalt nettverk venter kontaktene at produksjonen skal øke litt den nærmeste tiden, men nettverket indikerer fortsatt svak vekst. Lav produktivitetsvekst de nærmeste årene vil kunne dempe den økonomiske veksten. Det reviderte statsbudsjettet for 2016 tilsier en mer ekspansiv finanspolitikk i år enn forutsatt i forrige rapport", heter det.Sentralbanken trekker frem at arbeidsmarkedet samlet sett har utviklet seg litt bedre enn ventet."I første kvartal var sysselsettingen noe høyere enn lagt til grunn. Arbeidsledigheten har vært stabil, og den registrerte ledigheten har vært noe lavere enn anslått".De trekker også frem at vårens lønnsoppgjør tyder på at lønnsveksten i år kan bli litt lavere enn lagt til grunn i forrige rapport."Prisveksten har vært om lag som anslått i forrige rapport. Tolvmånedersveksten i konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 3,2 prosent i mai. Inflasjonsforventningene er godt forankret", skriver Norges Bank.
Neste kuttGaute Marius Langeland i Nordea skriver i en kommentar at all usikkerheten i dag var knyttet til muligheten for endringer i rentebanen, og hvilke signaler dette ville ha for sannsynligheten for et kutt på neste møte i september.- I rentebanken fra mars hadde et september-kutt en "100 prosent sannsynlighet", og Norges Bank har i dag latt denne være uendret. Vi venter derfor fortsatt at neste kutt vil finne sted i september, skriver han.Forrige kutt i marsForrige renteendring fra Norges Bank skjedde i mars. Da kuttet sentralbanken renten med 25 basispunkter (0,25 prosentpoeng), fra 0,75 prosent til 0,50 prosent.Dette er de som tok beslutningen .Her finner du oversikt over rentemøter og endringer i styringsrenten.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker