SSB spår nå uendrede renter de nærmeste årene, med en svak økning først i 2019, skriver de i sine Økonomiske analyser 4/2016.De påpeker at den lave veksten og høye arbeidsledigheten isolert sett taler for ytterligere kutt i styringsrenten, mens den høye inflasjonen og boligprisveksten trekker i motsatt retning. Pengemarkedsrenten"Etter kuttet på 0,25 prosentpoeng i mars i år er styringsrenten nå 0,5 prosent. Pengemarkedsrenta lå i månedene forut for styringsrentekuttet i området 1,1-1,2 prosent. Etter rentekuttet falt pengemarkedsrenta til 1,0 prosent, før den siden inngangen av august har ligget på nærmere 1,1 prosent. Påslaget mellom styringsrenten og pengemarkedsrenta har økt fra 0,25 prosentpoeng i 2014 og begynnelsen av 2015 til over et halvt prosentpoeng nå", skriver SSB.De påpeker at pengemarkedsrenta i Norge er knyttet tett opp mot dollarrenten og terminene mellom kroner og dollar. "Påslaget i det amerikanske pengemarkedet har økt den siste tiden og kan knyttes til nye reguleringer av amerikanske pengemarkedsfond. Dette påslaget har i stor grad smittet over på påslaget mellom styringsrenten og pengemarkedsrenten i Norge", heter det.SSB påpeker at innskudds- og utlånsrentene har falt mer enn pengemarkedsrenta etter kuttet i styringsrenten, og at gjennomsnittlig rammelånsrente med pant i bolig falt fra 2,7 prosent ved utgangen av 1. kvartal til 2,5 prosent ved utgangen av 2. kvartal.Innskuddsrenten falt fra 0,9 prosent til 0,8 prosent i samme periode.