- Denne jokeren trekker i retning av flere rentekutt

En «joker» trekker isolert sett i retning av flere kutt fra Norges Bank, mener DNB Markets.

Fra DNB Markets' meglerbord. Foto: Are Haram, Finansavisen

På fredag trådte den amerikanske pengemarkedsreformen i kraft. Reformen innebærer ifølge DNB Markets økte likviditetskrav for pengemarkedsfond som investerer i banksertifikater (Prime Funds). I tillegg kan uttak fra fondene begrenses under den nye reformen. Mange investorer har trukket seg ut av Prime Funds i forkant av implementeringen. Oppbyggingen av likviditetsreserver bidro til en markert økning i amerikanske pengemarkedspåslag fra midten av juli. DNB Markets har tidligere argumentert for at påslagene trolig vil reduseres noe fremover når usikkerheten rundt virkningene av reformen avtar.«Et premiss for dette er at fondene har bygget opp større likviditetsreserver enn nødvendig, og at utgangen fra fondene fremover ikke blir like stor som ventet. En ny, kraftig utgang fra fondene de siste par ukene sår tvil om dette. Bare på én uke, fra 4. til 11. oktober, falt fondenes forvaltningskapital med 61 milliarder dollar. Det tilsvarer et fall på 13 prosent, som må sies å være en dramatisk nedgang på én enkelt uke. Dermed har sannsynligheten for at de amerikanske pengemarkedspåslagene blir liggende høyere enn tidligere antatt økt», skriver meglerhuset i dagens morgenrapport.Pengemarkedsreformen har også betydning for de norske pengemarkedspåslagene. I løpet av snaue to år har, som vel kjent, Norges Banks styringsrente blitt satt ned i fire omganger, fra 1,50 prosent til dagens 0,50 prosent. Det første rentekuttet i rekken ble annonsert 11. desember 2014. Dagen før, da styringsrenten fortsatt var 1,50 prosent, var tremåneders pengemarkedsrente (NIBOR) ifølge DNB Markets 1,59 prosent. På fredag i forrige uke var tremåneders NIBOR 1,11 prosent, med en styringsrente på 0,50 prosent. Ett prosentpoengs lavere styringsrenten har altså gått sammen med bare et halvt prosentpoengs lavere pengemarkedsrente. Forklaringen ligger delvis i at NIBOR er en tremånedersrente, slik at noe forventninger om rentekutt allerede lå inne i pengemarkedsrenten før kuttet kom 11. desember 2014. Hovedårsaken til atdifferansen har økt er imidlertid økte pengemarkedspåslag, slår meglerhuset fast.«Vi tror Norges Bank er ferdig med å kutte renten, men vedvarende høye pengemarkedspåslag er en joker som isolert sett trekker i retning av flere rentekutt. Det fordrer imidlertid at oppgangen i påslaget også medfører at rentene publikum står overfor stiger», heter det i rapporten.«Utlånsundersøkelsen fra Norges Bank som publiseres på torsdag blir i så måte ekstra interessant. Der kan vi få en pekepinn på om bankene fortsetter å ta ut økte påslag i lavere marginerpå utlån til husholdninger eller om vi må vente oss økte utlånsrenter fremover», konkluderer DNB Markets.Les hele morgenrapporten her