Bankene rapporterer om få endringer i lånemarkedene i 3. kvartal, melder Norges Bank i sin utlånsundersøkelse."Etterspørselen etter lån fra husholdningene økte litt, mens etterspørselen etter lån fra ikke-finansielle foretak var om lag uendret. Bankenes kredittpraksis var om lag uendret for husholdningene, mens det ble rapportert om en liten innstramming i kredittpraksisen overfor foretakene", heter det.Utlånsmarginene på lån til husholdningene falt noe, mens de økte litt for foretakene.HusholdningeneHusholdningenes samlede låneetterspørsel økte litt i 3. kvartal, etter å også ha økt litt i foregående kvartal. Etterspørselen etter førstehjemslån økte litt, mens etterspørselen etter fastrentelån falt litt.Bankene hadde på forhånd ventet at låneetterspørselen ville være uendret, og venter heller ingen endring i 4. kvartal.ForetakeneLåneetterspørselen fra ikke-finansielle foretak falt litt i 3. kvartal. På forhånd var det ventet uendret etterspørsel.For 4. kvartal venter de ingen endringer samlet serr, men spår litt høyere etterspørsel etter fastrentelån.Bankene rapporterte om noe strammere kredittpraksis overfor foretakene i 3. kvartal. Bankene venter ingen vesentlige endringer i kredittpraksisen overfor foretak samlet sett i 4. kvartal. "Bankene rapporterte at makroøkonomiske og næringsspesifikke utsikter trekker i retning av strengere kredittpraksis. Det er spesielt situasjonen i oljerelaterte næringer som trekkes frem. Bankene har ikke rapportert om vesentlige endringer i lånebetingelser overfor foretak", skriver Norges Bank.Bankene rapporterte om noe økte utlånsmarginer på lån til foretak.