Økt flytrafikk inn til Norge

I 2015 økte flytrafikken mellom Norge og utlandet til 22,6 millioner reiser. Veksten de siste to årene kommer i all hovedsak fra utlendingers fritidsreiser til Norge, viser en undersøkelse fra Avinor.

Cargofly på Gardermoen

I Avinors reisevaneundersøkelse 2015 har 155.000 flypassasjerer svart på spørsmål om reisen de gjennomførte. Fritidsreiser øker mye, mens forretningsreiser, spesielt innland, avtar.I 2015 økte Avinors utenlandstrafikk med 1,5 prosent til 22,6 millioner passasjerer. Veksten i antall reiser fra utlandet kommer hovedsakelig fra utlendingers fritidsreiser til Norge. Spesielt er dette fremtredende for Oslo, men også i Bergen og Trondheim sto utlendingers fritidsreiser for det vesentligste av veksten.– Avinor har over tid sett stadig økende trafikk inn til Norge. På bakgrunn av dette bygger vi og er ferd med å ta i bruk ny terminal og utstikker på Avinor Oslo lufthavn, og helt ny terminal i Bergen. Videre utvider vi terminalen i Stavanger og har utvidet betydelig i Trondheim. Vi er også i planleggingsfasen med utvidelse av terminalen i Tromsø, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen.Antall flyreiser per innbygger innenlands har stagnert, og ligger nå på 2,4 reiser per innbygger som i 2013. Flytrafikken med nordmenn på ferie-/fritidsreise økte med 140.000 passasjerer til 14,8 millioner fra 2013 til 2015 på Avinors lufthavner. (©NTB)