Så sterk var BNP-veksten

Det største bidraget til veksten kom fra bygg- og anleggsvirksomheten.

Næringsliv

Veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge var på 0,3 prosent i 4. kvartal 2016, svakt opp fra 0,1 prosent 3. kvartal. Det var i tråd med forventningene, og nesten helt nøyaktig som Norges Bank hadde ventet.Nordea Markets ventet at BNP-veksten ville komme opp fra 0,2 prosent i 3. kvartal, rundt Norges Banks anslag på 0,34 prosent.Utviklingen gjennom 2016 tok seg klart opp fra året før, men som årsgjennomsnitt økte BNP Fastlands-Norge bare med 0,8 prosent i fjor, melder SSB. Det var litt ned fra 2015 da BNP-veksten var på 1,1 prosent.Løft på bygg og anleggDet største bidraget til veksten i Fastlands-BNP i 4. kvartal i fjor kom fra bygg- og anleggsvirksomheten.Aktivitetsveksten i næringen har vært meget høy gjennom de to siste årene, og sesongjusterte tall viser at bruttoproduktet økte med 1,7 prosent i 4. kvartal. For året samlet økte produksjonen i bygg og anlegg med 3,7 prosent.Sesongjusterte tall viser en svak produksjonsøkning i industri og bergverk i 4. kvartal etter en kontinuerlig nedgang siden 3. kvartal 2014. Det var økning i mange industrinæringer på slutten av fjoråret og størst i farmasøytisk industri og elektronikkindustri, mens svak utvikling i blant annet næringsmiddelindustri trakk ned.Positive tall i 4. kvartal var likevel ikke nok til å demme opp for effekten av den samlede nedgangen tidligere i 2016 og gjennom året før. Totalt falt bruttoproduktet i industri og bergverk med 4,5 prosent fra 2015 til 2016.Opp for hotell og serveringBruttoproduktet i tjenesteytende næringer utenom offentlig forvaltning har stort sett økt gjennom 2016, men i 4. kvartal 2016 med beskjedne 0,2 prosent. Klar vekst i flere næringsgrupper og spesielt hotell- og serveringsvirksomhet bidro til økningen, mens sterk nedgang i tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning dempet veksten.Fra 2015 til 2016 økte tjenesteproduksjonen samlet med 0,4 prosent, mens de oljerelaterte tjenestene trakk ned veksten med 0,6 prosentpoeng. Bruttoproduktet i offentlig forvaltning økte med 0,7 prosent i 4. kvartal og med 2 prosent fra 2015 til 2016.Olje løftet BNPBruttoproduktet i petroleumsvirksomhet økte med 4,6 prosent i 4. kvartal etter nedgang i de to foregående kvartalene. Dette bidro til at BNP totalt økte 1,1 prosent i dette kvartalet. For året 2016 økte BNP totalt med 1 prosent.Etter en svak vekst de to foregående kvartalene økte husholdningenes konsum med 0,7 prosent i 4. kvartal. Varekonsumet økte med 0,6 prosent, etter stort sett å ha falt siden 3. kvartal 2015.I 4. kvartal bidro økte bilkjøp til over halvparten av oppgangen i varekonsumet. Tjenestekonsumet vokste også med 0,6 prosent i 4. kvartal, det samme som kvartalet før, men litt mindre enn gjennom første halvår.Som årsgjennomsnitt økte husholdningenes konsum med 1,6 prosent i 2016, mot 2,1 prosent i 2015.

ssb
bnp
Nyheter
Næringsliv
Makro