Norges Banks regionale nettverk gir viktig informasjon om utviklingen i norsk økonomi. En evaluering av nettverket forfattet av Anna Brander, Henriette Brekke, Bjørn E. Naug og Fredrikke Eger viser at nettverkets tall for faktisk og forventet vekst i produksjon og sysselsetting gir gode anslag for produksjons- og sysselsettingsveksten i nasjonalregnskapet 1-2 kvartaler frem.«Analysene tyder på at nettverket gir bedre ledende informasjon om veksten i BNP Fastlands-Norge for inneværende og neste kvartal enn boligpriser, aksjekurser og indikatorer fra andre bedriftsundersøkelser. Nettverkets anslag for utviklingen i foretaksinvesteringer det neste året har truffet relativt godt etter 2012. Anslagene for lønns- og sysselsettingsvekst har truffet om lag like godt som anslagene i Epinions forventningsundersøkelse», heter det i oppsummeringen i serien «Staff Memo»Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank, understrekes det.