I en artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning som  viser til, tar Øverbye for seg endringer han mener vil føre til mer ulikhet, som redusert formues- og bedriftsbeskatning og avvikling av arveavgiften. Engangsøkningen av minstepensjonen i 2015 trekker imidlertid i motsatt retning.– Det har vært økende ulikhet under Solberg-regjeringen, slik det også var under Stoltenbergs siste regjering. Det er for tidlig å slå fast om endringene under Solberg skyldes politiske vedtak, men vi kan si ganske klart at den langsiktige konsekvensen av politikken vil være økt ulikhet, mener professoren ved Høgskolen i Oslo og Akershus.Inntekts- og formuesulikhet påvirkes av forhold som til dels er utenfor politikernes kontroll, som innvandring og økonomiske konjunkturer. Øverbye har derimot tatt for seg fire sett med reformer: Skatt, uføre og sosialsystemet, arbeidsmiljøbestemmelser og endring i pensjon og barnetrygd.– Avviklingen av arveavgiften og reduksjonen i formues- og bedriftsbeskatning er endringene som vil få størst konsekvenser på lang sikt, mener han.(©NTB)