Nasjonalregnskapstallene viser et tydelig omslag til høyere vekst i de to første kvartalene i 2017 enn vi har hatt siden første halvår 2014 da en moderat konjunkturtopp ble passert, skriver SSB i sin Omslaget kommer ikke overraskende på byret, som i sin konjunkturoversikt for ett år siden konkluderte med at dette kom til å skje.Byrået skriver videre at omslaget nå er svakt sammenliknet med de to andre oppgangene Norge har hatt på 2000-tallet.Både oppgangen som startet i 2003 og i 2011 kjennetegnes av mer markerte økninger i veksttakten enn hva vi har hatt så langt i 2017. Oppgangen fra 2003 var preget av et meget kraftig oppsving både i olje- og øvrige næringsinvesteringer, i husholdningenes konsum og etter hvert også i tradisjon­ell eksport. Også oppgangen i 2011 var preget av kraftig investeringsvekst, men da var økte oljeinvesteringer den viktigste drivkraften sammen med økte boliginvesteringer. Derimot ga verken husholdningenes konsum eller eksport vesent­lige impulser til forrige oppgang. En viktig modererende faktor nå ser ut til å være at boligmarkedet flater ut på et tidspunkt da oppsvinget er i sin begynnel­se, mens økte boliginvesteringer og boligpriser i større grad sammenfalt med de to foregående oppgangene, heter det.Hele