Norge har krenket artikkel 10 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, fastslår domstolen, som er enstemmig i sin avgjørelse.Domstolen beordrer norske myndigheter til å tilbakebetale boten på 30.000 kroner som Becker er blitt ilagt for å ha nektet å oppgi sine kilder.Avgjørelsen gjelder en sak der Becker ble innkalt som vitne i en økonomisk straffesak mot en sentral investor i selskapet DNO.Becker nektet å forklare seg og viste til kildevernet.Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett slo fast at journalisten hadde vitneplikt. Saken ble også anket til Høyesterett, men avvist.(©NTB)