Rentedommen er klar

Norges Bank har avsagt sin rentedom.

Næringsliv

Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Dette var som ventet. Samtlige Bloomberg-analytikere ventet at Norges Bank ville holde renten i ro, skriver Handelsbanken Capital Markets i sin morgenrapport torsdag.Fortsatt lav inflasjon- Det er fortsatt behov for en ekspansiv pengepolitikk. Rentene ute er lave. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er fortsatt noe under et normalt nivå. Det er utsikter til at prisveksten holder seg lavere enn 2,5 prosent de neste årene, skriver Norges Bank i en pressemelding.Oppgangen i norsk økonomi fortsetter, og kapasitetsutnyttingen synes noe høyere enn tidligere lagt til grunn. Prisveksten er lav, men en svakere krone enn ventet i september kan bidra til at prisveksten tar seg raskere opp enn tidligere anslått. Etter hvert som kapasitetsutnyttingen øker, vil trolig også lønnsveksten tilta.Videre heter det at endringene i utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en noe tidligere renteøkning enn i forrige rapport. Usikkerheten om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem, også når det blir aktuelt å heve styringsrenten.– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.Oppjusterer rentebanenPrognosen for styringsrenten i Pengepolitisk rapport 4/17 ligger på 0,5 prosent frem til høsten neste år og øker deretter gradvis.- Styringsrenten ble som ventet holdt uendret. Rentebanen ble imidlertid oppjustert, og den første renteøkningen er nå ventet på rentemøte i desember 2018. Svak krone og sterkere vekst globalt er hoveddriverne bak oppjusteringen, og det er få tegn til økt bekymring i Norges Bank for nedgangen i boligmarkedet, skriver analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i en oppdatering.

norges bank
øystein olsen
styringsrenten
rentedom
rentebeslutning
rentebane
sentralbank
Nyheter
Næringsliv