Små barnehagegrupper fører til bedre lærer-elev-forhold

Barn som har gått i små grupper på barnehagen, knytter seg lettere til læreren sin når de begynner på skolen, er et av funnene i forskningsprosjektet Tidlig Trygg i Trondheim.

Foto: Scanpix

Studien, som har gått over ti år, følger barna over lang tid. Forskerne innhenter informasjon gjennom intervju, spørreskjema og observasjon.Størrelse på barnegrupper og organisering av barnehagehverdagen påvirker barnas evne til å knytte seg til læreren sin når de begynner på skolen. Små grupper og lukket avdelingsstruktur legger et bedre grunnlag for forholdet til læreren på skolen enn det åpne basebarnehager og store grupper gjør, går det frem av studien.Videre går det frem av prosjektet at mobbeproblematikk får mye oppmerksomhet i skolen, men mobbing forekommer også i barnehagen - og dette får negative konsekvenser på sikt. Det er en tydelig skjevhet i hjelpetilbudet til barn som strever. Barn med atferdsvansker får hjelp, men de triste og redde barna får det ikke.– Det er veldig få studier i verden som har gjort så grundig kartlegging av psykiske vansker i så tidlig alder, sier professor Lars Wichstrøm, forskningssjef ved NTNU Samfunnsforsknings avdeling Oppvekst og utvikling og leder av studien. Han peker på viktigheten av å inkludere mange og ulike faktorer i barnas miljø når man skal undersøke deres utvikling og fungering.Barna som var 4 år da de kom til første intervjurunde sammen med mor eller far er nå 14 år, og vel 700 av de opprinnelig 1000 familiene deltar fortsatt. Sjette runde med datainnsamling er i full gang.Studien gir et enestående bredt og grundig datagrunnlag som genererer ny og viktig kunnskap blant annet om barn og unges psykiske helse og deres psykososiale utvikling.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker