Striden gjaldt momsfritak for spåtjenester på telefon, formidlet fra Svalbard, skriver . Kjell Ove Kvalheim og Teleworld vant i en enstemmig dom i Borgarting lagmannsrett.Regjeringsadvokaten førte saken på vegne av staten og skatteetaten, men var én virkedag for sent ut med å anke dommen til Høyesterett.– Det er meget beklagelig at dette har skjedd. Vi vil nå gå gjennom våre interne rutiner for å sikre at det ikke skal skje igjen, sier Fredrik Sejersted hos Regjeringsadvokaten. Han sier de nå forholder seg til at dommen fra lagmannsretten er rettskraftig.I sin vurdering av anken viser Høyesteretts ankeutvalg til at saken ikke gjelder et prinsipielt spørsmål.«I helhetsvurderingen har det også betydning at sakens realitet allerede er prøvd i to instanser med samme utfall begge ganger, og at det er sannsynlig at lagmannsrettens dom vil bli stående også etter en eventuell ankebehandling», heter det i kjennelsen. Utvalget påpeker også at Teleworld la til grunn at saken var avsluttet når ankefristen løp ut.Teleworld la ned sitt kontor på Svalbard etter at det kom krav om 25 millioner kroner i merverdiavgift for de tre første driftsårene. Svalbard er toll- og avgiftsfritt område.(©NTB)