Rentedommen er klar

Næringsliv
Det var akkurat som ventet. Det var knyttet større spenning til hva Norges Bank sier om renten fremover. Banken signaliserer en tidligere renteheving nå enn den gjorde i desember.  (Se figur over rentebane nederst i saken)«Ifølge prognosen vil styringsrenten bli satt opp etter sommeren i år. Deretter anslår vi at renten heves gradvis til om lag 2 prosent i 2021. Den nye rentebanen ligger noe høyere enn den forrige gjennom hele prognoseperioden», heter det.Oppjusteringen skyldes ifølge sentralbanken at det er utsikter til sterkere vekst og høyere renter ute og noe høyere etterpørsel i norsk økonomi.«Lavere pris- og lønnsvekst enn ventet og utsikter til noe høyere pengemarkedspåslag trekker isolert sett i retning av en lavere rentebane. Endringen i inflasjonsmålet tilsier en litt høyere rente på kort sikt, og en noe lavere rente på lengre sikt. Renteprognosen innebærer en økning i boliglånsrenten fra om lag 2,5 prosent i dag til om lag 4 prosent ved utgangen av 2021. Vi legger til grunn at bankenes utlånsmargin vil avta litt etter hvert som rentenivået øker», heter det i rapporten.«Regjeringen fastsatte 2. mars en ny forskrift for pengepolitikken. Inflasjonsmålet er nå 2 prosent, mot tidligere 2,5 prosent. Den nye forskriften vil ikke føre til vesentlige endringer i utøvelsen av pengepolitikken. Inflasjonsstyringen er fleksibel med vekt på utviklingen i produksjon og sysselsetting. Et lavere måltall har i seg selv liten betydning for renteutsiktene den nærmeste tiden.Den økonomiske oppgangen fortsetter både ute og hjemme. Veksten ser ut til å bli noe sterkere enn tidligere ventet, og kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi nærmer seg et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er lav, men høyere kapasitetsutnytting vil trolig bidra til at veksten i priser og lønninger etter hvert øker.Pengepolitikken er ekspansiv. Utsiktene for norsk økonomi tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten. Usikkerhet om virkningene av en høyere rente taler for å gå varsomt frem. Samlet sett taler endringene i utsiktene og risikobildet for en noe tidligere renteoppgang enn i forrige rapport.– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp etter sommeren i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.»«. Riktignok er det fortsatt en stund til Norges Bank vil røre styringsrenten, men signalene om fremtidig renteutvikling vil følges nøye», skrev Marit Øwre-Johnsen i DNB Markets i en oppdatering torsdag morgen.