Stortinget har sluttet seg til ordningen, som gjør det mulig for industribedrifter å etablere seg i andre land og påberope seg å bruke ren, norsk kraft – uten at dette nødvendigvis er riktig.Ifølge ABC Nyheter innebærer ordningen at for eksempel kullkraftselskaper i andre land kan kjøpe slike fornybargarantier av norske kraftverk og deretter selge dem videre til sine kunder. Disse kundene får da en kontrakt på at strømmen de kjøper er fornybar – uansett hva slags strøm de i virkeligheten får.– Dermed bidrar opprinnelsesgarantiene til at vi mister en viktig konkurransefordel, tilgangen til ren kraft. Man undergraver norsk verdiskaping, norske arbeidsplasser – stikk i strid med Stortingets ønske om å ta kraften i bruk til verdiskaping her, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i NHO-foreningen NELFO. NELFO organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene.Selv Island selger opprinnelsesgarantier til aktører som befinner seg helt andre steder, enda det ikke går en eneste strømkabel ut fra Island, skriver ABC Nyheter.I en rapport konsulentselskapet Oslo Economics utreder på vegne av Olje- og energidepartementet, skriver de i et foreløpig utkast at «Det er en risiko for at konkurrerende industribedrifter etablerer seg i land med lav fornybarandel og bruker opprinnelsesgarantier til å «grønnvaske» sin produksjon.»(©NTB)