Den vedvarende tørken og den store mangelen på dyrefôr har gjort det aktuelt å importere fôr fra tredjeland. Mattilsynet ba derfor Veterinærinstituttet gi en av risikoen ved import fra Island, USA og Canada.For både Island, USA og Canada har Veterinærinstituttet vurdert fem smittestoffer som angår drøvtyggere. I tillegg er det for Island også vurdert risiko for prionsykdommen klassisk skrapesyke, som det ikke finnes behandling for. For USA og Canada er det vurdert risiko for import av skrantesyke-prionet – Chronic Wate Disease (CWD) – via grovfôr. Skrantesyke er alltid dødelig.– Det er neglisjerbar eller liten risiko for utvalgte smittetrusler ved import av grovfôr fra Island dersom det importeres fra soner som er definert som fri for og/eller ikke har påvist paratuberkulose og klassisk skrapesyke de siste ti årene. Risikoen for å importere uønskede smittestoffer fra Canada og USA vurderes som høy ved import av grovfôr, konkluderer Veterinærinstituttet.Fra før er risikoen for de utvalgte smittetruslene ved import fra Sverige og Finland vurdert som neglisjerbar eller liten. Problemet her er at det har vist seg vanskelig å skaffe fôr fra våre naboland i øst grunnet lignende tørke og fôrmangel.(©NTB)