«Blue Farm» får ingen utviklingstillatelser

Konseptet fra Grieg Seafood Rogaland falt innenfor ordningen med utviklingstillatelser, men har nå fått avslag.

Næringsliv

Fiskeridirektoratet avslo fredag tre søknader om utviklingstillatelser fra Grieg Seafood Rogaland, Eidsfjord Sjøfarm AS og Bjørøya AS Folla Utvikling, ifølge en melding fra Fiskeridirektoratet fredag.Grieg Seafood Rogaland har fått avslag for konseptet «Blue Farm». Selskapet hadde søkt om ti utviklingstillatelser høsten 2016, og fikk rett før jul i fjor beskjed om at konseptet falt innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Men nå har konseptet fått avslag. Det ble blant annet understreket at dokumentasjonen som forelå ikke var tilstrekkelig for tildeling, skriver iLaks.«Fiskeridirektoratet presiserte at tilbakemeldingen ikke var et bindende tilsagn og at den videre behandlingen av søknaden måtte støtte opp under at en realisering av prosjektet vil være i henhold til intensjonen med ordningen med utviklingstillatelser. Videre ba vi om å få oversendt en del informasjon i saken», heter det i meldingen.«Etter en konkret helhetsvurdering finner Fiskeridirektoratet at søker ikke på en god nok måte har dokumentert at konseptet lar seg realisere i henhold til søknaden. Konseptet oppfyller etter dette ikke kriteriene for betydelig innovasjon», heter det videre.Også «Eidsfjord Giant» og «Fleximerd» får avslag på henholdsvis 17 og seks utviklingstillatelser da konseptene ikke oppfyller vilkåret om betydelig innovasjon, ifølge direktoratet.

grieg seafood
fiskeridirektoratet
utviklingstillatelser
fiskeri
fiskerinæringen
havbruk
laks
oppdrettslaks