Norges Bank: Høy gjeld og høye eiendomspriser gjør systemet sårbart

Norges Bank vurderer nå utsiktene for finansiell stabilitet til å være omlag uendret fra i fjor.

Næringsliv

Høy gjeld i husholdningene og høye eiendomspriser gjør det finansielle systemet sårbart, skriver Norges Bank i rapporten Finansiell stabilitet 2018.De påpeker at bankene samtidig har blitt mer robuste, og at tiltak fra myndighetene har begrenset låneopptak i sårbare husholdninger.«Utsiktene for finansiell stabilitet er samlet sett om lag uendret siden forrige rapport», heter det i meldingen.BufferkravNesten halvparten av bankenes utlån til norske foretak er til næringseiendom. Norges Bank trekker frem at tap på slike lån har vært lave i normale tider, men høye i krisetider både i Norge og andre land.- Banker som beregner kapitalkrav med egne modeller, bør tillegge tapserfaringer fra kriser betydelig vekt når de beregner risikovekter på næringseiendomslån, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen i en kommentar.Ifølge Norges Bank må bankene bruke den motsykliske bufferen og en del av de andre bufferne, dersom kredittilbudet skal opprettholdes ved et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi.«I en slik situasjon kan en reduksjon i bufferkrav føre til at bankene i mindre grad forsterker nedgangen i økonomien ved å begrense utlån», heter det.- Stresstesten i rapporten kan tilsi at en større del av det samlede bufferkravet bør variere over tid, sier Nicolaisen.Dette mener Norges Bank er de 3 viktigste sårbarhetene:

    Husholdningenes gjeldsbelastning er høy og økende.Boligprisene er høye, selv etter fallet i 2017.Prisene på næringseiendom har steget videre fra allerede høye nivåer.
Les hele rapporten her.

norges bank
finansiell stabilitet