Ledigheten faller på ny

Rogaland og ingeniører viser vei.

Antallet registrerte helt ledige falt med 600 personer fra september til oktober, viser sesongjusterte tall fra NAV.Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledigheten) falt med 1.300 personer.- Arbeidsledigheten har samlet sett gått ned de siste tre månedene etter en økning i juli. Så langt i år har både bruttoledigheten og antall helt ledige gått videre ned, men saktere enn i fjor. Det er fortsatt i Rogaland og blant ingeniører at arbeidsledigheten har falt mest, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar.Lavest siden 2008Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken lå på 2,3 prosent ved utgangen av oktober. Denne andelen har holdt seg ganske stabil mellom 2,3 og 2,4 prosent så langt i år.Innføring av SMS-påminnelse til arbeidsledige om å fornye registreringen hos NAV har bidratt til noe høyere ledighetstall siden juli.Den siste måneden har antallet nye arbeidssøkere gått videre ned. I oktober registrerte i gjennomsnitt 740 personer seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag. Dette er det laveste antallet siden september 2008.30 prosent nedHittil i år har antall ledige gått ned eller holdt seg stabilt i de fleste fylkene.Rogaland, Agder-fylkene og Møre og Romsdal har hatt størst prosentvis nedgang.De store forskjellene i ledighetsnivået som oppsto mellom fylkene under den oljerelaterte nedgangskonjunkturen har derfor blitt mindre i år.Antall ledige ingeniører og IKT-medarbeidere har gått ned med 30 prosent så langt i år.Dette er derfor yrkesgruppen med den største nedgangen i arbeidsledigheten, fulgt av industriarbeid samt bygg og anlegg.- Støtter renteøkningSjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets karakteriserer tallene som sterke.- Vi har vært litt overrasket over at de siste ledighetstallene har beveget seg ganske sidelengs. Det passer dårlig med bildet av en veldig sterk vekst i sysselsettingen. Dagens tall styrker vårt syn om at trenden i ledigheten fortsetter er nedadgående. Presset i arbeidsmarkedet bygger seg helt klart opp, noe som også bekreftes av en vedvarende nedadgående trend i antallet nye personer som søker på jobb via NAV-systemet, skriver han i en oppdatering.Ifølge Olsen var ledigheten svakt på den høye siden av Norges Bank i september.- Sesongjustert ledighet er nå tilbake på Norges Banks prognoser. Dette bør gi støtte til sentralbankens rentebane, og indikere en ny renteøkning i mars, legger sjeføkonomen til.- På den svake sidenSeniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets mener dog at arbeidsmarkedet - på marginen - fortsatt bør vurderes som litt svakere enn ventet av Norges Bank.Han peker på svakere AKU-tall enn ventet.- Kombinert med svakere, månedlige BNP-tall, så vel som svake detaljhandelstall, er realøkonomiens nåværende tilstand trolig litt svakere enn forutsett i den pengepolitiske rapporten fra september. Men avviket er ikke stort, og det bør derfor ikke påvirke rentebanen, skriver han i en «fast comment». Artikkelen fortsetter under grafen.

Kilde: NAV.61.500 helt ledigeVed utgangen av oktober var 61.500 registrert som helt arbeidsledige hos NAV, ifølge ikke-sesongjusterte tall.Dette tilsvarer en nedgang på 4.500 sammenlignet med oktober i fjor.Ledigheten har dermed falt fra 2,4 til 2,2 prosent av arbeidsstyrken. 48 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i oktober.Konsensus pekte på forhånd mot en ledighet på nettopp 2,2 prosent.Totalt 76.500 personer var registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten).Dette er 8.900 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,1 prosent på samme tid i fjor.Ingeniører viser veiSammenlignet med oktober i fjor, har ledigheten falt for de fleste yrkesgruppene.Men fallet har vært størst for personer med bakgrunn fra ingeniør- og IKT-fag, industriarbeid, samt bygg og anlegg.De tre gruppene har hhv. 29, 20 og 18 prosent færre helt ledige.Ved utgangen av oktober var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport, med 3,8 prosent av arbeidsstyrken.Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning og akademiske yrker, med hhv. 0,7 og 0,9 prosent.Faller mest i RogalandSammenlignet med oktober i fjor har antallet helt ledige gått ned i de aller fleste fylker.Rogaland er fylket med størst nedgang, foran Aust-Agder.Førstnevnte har 27 prosent, sistnevnte 25 prosent færre helt ledige.Arbeidsledigheten er høyest i Vestfold, med 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Lavest er den i Sogn og Fjordane, med 1,3 prosent.31.000 nye ledige jobberI oktober ble 39.000 nye ledige stillinger registrert på nav.no.Antall nye utlysninger var høyest innen helse, pleie og omsorg (6.600), ingeniør- og IKT-fag (5.200), samt bygg og anlegg (5.100).- Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig. Dette skyldes at NAV har forbedret innhentingsmetodene, samt at NAV fra mars 2017 har startet å samarbeide med ulike aktører i markedet. Økningen i antall ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene, presiserer NAV.