Norsk BNP skuffer

BNP-veksten kom inn på 0,3 prosent i 3. kvartal.

BNP for norsk fastlandsøkonomi steg 0,3 prosent i 3. kvartal, viser SSBs kvartalsvise nasjonalregnskap.DNB Markets og Nordea Markets hadde på forhånd sett for seg hhv. 0,5 og 0,6 prosent vekst i fastlands-BNP.Norges Banks prognose lå på 0,7 prosent.Sammenlignet med 3. kvartal 2017, snakker vi om en vekst i fastlands-BNP på 1,7 prosent.Samtidig ble BNP-veksten i 2. kvartal oppjustert fra 0,5 til 0,7 prosent.Dermed var årsveksten i fastlands-BNP oppe i 4,7 prosent i 2. kvartal.Veksten i fastlands-BNP faller altså kraftig, men det skal sies fra et ekstraordinært høyt nivå. Falt i fisk i septemberIndustriproduksjonen steg 0,5 prosent i 3. kvartal, etter en oppgang på 1,2 prosent kvartalet før.Til tross for vekst i 3. kvartal samlet, viser månedstallene at industriproduksjonen i september var noe lavere enn i august. Spesielt bearbeiding av fisk trakk ned. Det samme gjorde tradisjonelt fiske og akvakultur.I september falt for øvrig fastland-BNP med 0,3 prosent, og fiske og fiskeforedling bidro til å trekke ned veksten med 0,4 prosentpoeng.Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart steg med 2,7 prosent i 3. kvartal.Samlet steg BNP 0,6 prosent i 3. kvartal.Tørke, konsumSSB viser til at sommerens tørke førte til klar nedgang i jordbruksproduksjonen, noe som trakk ned fastlandsøkonomien med 0,2 prosentpoeng i 3. kvartal.Svak konsumutvikling, særlig i september, påvirket varehandelsnæringen negativt og dempet også veksten i kvartalet.Tjenester ellers, som teknisk og forretningsmessig tjenesteyting samt informasjonsteknologi, fortsatte den klare veksten.Bygge- og anleggsvirksomhet fortsatte å bidra positivt - slik det har gjort over lang tid.Husholdningenes samlede konsum falt med 0,2 prosent, etter en vekst på 1,0 prosent kvartalet før.Biler og drivstoffNedgangen henger ifølge SSB sammen med et fall i varekonsumet på 1,4 prosent. Det var i hovedsak kjøp av biler og drivstoff som trakk ned, men klær og skotøy, mat og drikke bidro også negativt.Dette er en tendens som er observert de 3-4 siste månedene.Tjenestekonsumet fortsatte å vokse stabilt og bidro sammen med økt forbruk på reiser i utlandet til å dempe nedgangen i husholdningenes samlede konsum.Økt sysselsettingSysselsettingsveksten gjennom 1. halvår fortsatte inn i 3. kvartal, med sesongjustert vekst beregnet til 0,4 prosent.Dette tilsvarer rundt 10.700 sysselsatte.Fra inngangen til 2018 viser de sesongjusterte tallene en økning i sysselsettingen på over 30.000 personer.Sysselsettingen økte i de fleste næringsområder, spesielt i tjenesteytende næringer. Den økte også i bygge- og anleggsvirksomhet, i tråd med utvikling de siste to årene.Oljeinvesteringer oppPetroleumsinvesteringene fortsatte veksten i 3. kvartal.Foreløpige tall viser 1,7 prosent vekst fra 2. kvartal. Så langt i år er investeringene 1,3 prosent høyere enn samme periode i fjor.Bruttoinvesteringene i Fastlands-Norge steg samlet 0,7 prosent i 3. kvartal.Investeringer i produksjon av elektrisitet forklarer ifølge SSB en del av oppgangen, men også offentlige investeringer, spesielt i kommuneforvaltningen, trekker opp.Husholdningenes boliginvesteringer falt 0,8 prosent, klart mindre enn de tre foregående kvartalene.Månedstallene viser at investeringsnedgangen stoppet i juni, og at investeringene i månedene etter har holdt seg på et stabilt nivå.Totalt steg bruttoinvesteringene i Norge 0,5 prosent i 3. kvartal.Les mer her.