Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om god vekst i produksjonen de siste tre månedene, skriver sentralbanken på sine hjemmesider tirsdag.Forventningen er at veksten vil holde seg oppe det neste halvåret.- Veksten vil tilta
- Veksten er uendret fra august, og bedriftene venter at veksten vil tilta litt de neste seks månedene. Kontaktene viser til tiltakende aktivitet i oljesektoren, økte offentlige investeringer og digitalisering av både privat næringsliv og offentlig sektor, heter det.
Andelen bedrifter som melder om full kapasitetsutnyttelse har ifølge kontaktbedriftene tiltatt siden august, og er nå litt over sitt historiske gjennomsnitt.- Også andelen bedrifter som rapporterer om knapphet på arbeidskraft har økt. Kontaktene melder at veksten i sysselsettingen har holdt seg oppe de siste tre månedene, men de venter noe lavere vekst de neste tre månedene. Samlet anslår kontaktene en årslønnsvekst på 2,8 prosent for inneværende år og 2,9 prosent for 2019, går det videre frem av rapporten.Øynet lavere vekstDen regionale nettverksindikatoren for produksjonsvekstforventninger de neste seks månedene kom inn på 1,49, opp fra 1,46 i forrige rapport (i september).DNB Markets ventet på forhånd en liten nedgang.Indikatoren for produksjonsvekstforventninger de neste tre månedene kom inn på 1,38, opp fra 1,35 i forrige rapport.DNB Markets hadde også her ventet seg en liten nedgang, mens Nordea så for seg at indikatoren ville falle til 1,20.Handelsbanken Capital Markets ventet også at forventningene ville bli tatt litt ned.Indeksen går fra -5 til +5, der -5 indikerer stort fall, mens +5 indikerer kraftig vekst.Oljen viser veiDagens rapport viser at veksten er sterkest i tjenesteyting og svakest i varehandelen.I de fleste næringene venter bedriftene høyere vekst det neste halvåret, og samlet er vekstforventningene lite endret fra tidligere runder i 2018.- Økt aktivitet i oljesektoren har bidratt til vekst hos oljeleverandørene og de næringsrettede tjenesteyterne. Veksten hos de næringsrettede tjenesteyterne trekkes også opp av økt satsning på digitalisering og av økte investeringer i infrastruktur. Sistnevnte bidrar også til vekst i bygg og anleggsnæringen og i hjemmemarkedsindustrien, skriver Norges Bank.Eksporten øker Veksten i bygg- og anleggsnæringen og i hjemmemarkedsindustrien dempes derimot av fall i boligbyggingen. Bedriftene venter mindre fall i boligbyggingen det neste halvåret.- Eksportvolumene hos industribedriftene fortsetter å øke. Som i august rapporterer de fleste bedriftene om økt etterspørsel. Kapasitetsskranker demper fortsatt veksten i produksjonen. Høyere aktivitet i den internasjonale transportsektoren ogutbygginger i utlandet bidrar til veksten. I havbruksnæringen begrenses veksten av produksjonsproblemer og manglende tilgang på råstoff, heter det videre.Den svakere omsetningsveksten i varehandelen sammenlignet med august henger sammen med leveringsproblemer hos bilforhandlerne, fall i etterspørselen etter sesongvarer og svak vekst i dagligvarehandelen.Roer investeringerSamlet planlegger bedriftene fortsatt vekst i investeringene, men planene er litt nedjustert fra forrige runde.Tjenestenæringen og kommune- og sykehussektoren trekker ned de samlede investeringsforventningene fra august.Investeringsplanene i de øvrige næringene er ifølge dagens rapport oppjustert fra august.Til tross for lavere forventninger enn i august, planlegger kommune- og sykehussektoren den sterkeste veksten.Sysselsettingsvekst nedVeksten i antall sysselsatte har tiltatt litt siden august, men bedriftene venter altså noe lavere vekst de kommende tre månedene.Veksten er sterkest i bygg og anlegg, tjenesteyting og hos oljeleverandørene.Sysselsettingsveksten i varehandelen har avtatt det siste året, og sektoren melder nå om en liten nedgang i antall sysselsatte.De fleste næringene planlegger litt lavere vekst i sysselsettingen de neste tre månedene, men oljeleverandørene ser for seg tiltakende vekst fremover.Savner rør og elektroAndelen bedrifter som melder om full kapasitetsutnyttelse har altså økt.Det samme har andelen bedrifter som melder om knapphet på arbeidskraft.Kapasitetsproblemene er ifølge Norges Bank størst i bygg og anlegg, samt blant oljeleverandørene.Knappheten på arbeidskraft er størst i bygg og anlegg og hos tjenesteyterne.I bygg og anlegg er det mangel på erfarne prosjektledere og fagutdannede innen rør og elektro.Veksten innen tjenester begrenses blant annet av underskudd på teknologikompetanse.