Rentedommen er klar

Norges Bank har avholdt rentemøte. Her er dommen.

Næringsliv

Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent.Det var akkurat som ventet.- Oppgangen i norsk økonomi ser ut til å fortsette. Det er blitt gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttingen synes nå nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på to prosent, skriver sentralbanken i sin begrunnelse.- Dersom styringsrenten holdes lenge på dagens nivå, kan priser og lønninger skyte fart og finansielle ubalanser bygge seg opp. Da øker risikoen for et kraftig tilbakeslag frem i tid. Settes renten raskt opp fremover, vil det kunne bremse den økonomiske oppgangen slik at arbeidsledigheten øker og prisveksten blir for lav. Usikkerhet om virkningene av høyere renter taler for å gå varsomt frem i rentesettingen, heter det videre.Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover. Prognosen for styringsrenten er lite endret, men fallet i oljeprisen og svakere vekstutsikter internasjonalt taler for en litt langsommere renteoppgang enn i forrige rapport. Inflasjonen anslås å holde seg nær målet i årene fremover, samtidig som arbeidsledigheten fortsatt er lav. Skulle de økonomiske utsiktene endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres.Renteheving i mars- Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars 2019, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.Ifølge pengepolitisk rapport indikerer prognosen for styringsrenten at renten settes opp til 1 prosent i mars neste år og deretter heves gradvis, til 2 prosent ved utgangen av 2021.- Med en slik renteutvikling anslår vi at inflasjonen vil holde seg nær målet, samtidig som arbeidsledigheten holder seg lav. Rentebanen er lite endret det neste året, og tilsier deretter en litt langsommere renteoppgang enn i forrige rapport. Nedjusteringen skyldes lavere oljepris og svakere vekstutsikter ute. En svakere krone og utsikter til fortsatt god vekst i investeringene på norsk sokkel, demper virkningene av lavere oljepris og svakere vekst ute. Det bidrar til at endringen i rentebanen er liten, heter det i rapporten.Her er de nye prognosene for styringsrenten i pengepolitisk rapport 4/2018 (prognoser fra rapport 3/2018 i parentes):

  • Desember 2018: 0,75 prosent (0,76)
  • Mars 2019: 0,78 prosent (0,82)
  • Juni 2019: 1,00 prosent (1,00)
  • September 2019: 1,11 prosent (1,11)
  • Desember 2019: 1,20 prosent (1,22)
  • Mars 2020: 1,27 prosent (1,34)
  • Juni 2020: 1,34 prosent (1,44)
  • September 2020: 1,41 prosent (1,54)
  • Desember 2020: 1,50 prosent (1,64)
Øker motsyklisk kapitalbuffer- Husholdningenes gjeldsbelastning er høy og stiger videre. Eiendomsprisene har vokst kraftig over mange år og er på historisk høye nivåer. Det har ført til at finansielle ubalanser har bygd seg opp. Bankene oppfyller sine kapitalmål og har god lønnsomhet, heter det i en melding fra sentralbanken. - I Finansiell stabilitet 2018 vurderes sårbarheten i det norske finansielle systemet å ha økt noe det siste året, hovedsakelig som følge av økende priser på næringseiendom. Videre viser stresstesten i Finansiell stabilitet 2018 at bankene må bruke hele den motsykliske kapitalbufferen og en del av de andre bufferne dersom de skal opprettholde kredittilbudet ved et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi. Det kan tilsi at en større del av det samlede bufferkravet bør variere over tid, heter det videre.Neste år implementeres EU-regelverk som fører til at det kreves mindre kapital for å oppnå samme nivå på risikovektet kapitaldekning. Det innebærer at bankene nå kan møte en økning i bufferkravet uten å gjøre betydelige tilpasninger.- Bankene bør bli mer robuste i gode tider. Norges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om å øke den motsykliske kapitalbufferen til 2,5 prosent, sier Øystein Olsen.Finansdepartementet har i dag besluttet å øke bufferkravet til 2,5 prosent i tråd med rådet fra Norges Bank.Bakgrunnsmateriale og figurer

rentedom
rentedommen
styringsrenten
norges bank
øystein olsen
pengepolitikk