Høyesterett om oppsigelser: Ansiennitet er ikke alt

Viktig dom avsagt.

Næringsliv

Torsdag 28. februar 2019 avsa Høyesterett en viktig dom i den mye omtalte Skanska-saken.Saken handlet om gyldigheten av oppsigelser foretatt i en nedbemanning, og hovedspørsmålet var i hvilken grad ansiennitet måtte vektlegges ved utvelgelsen.Bakgrunnen for saken var at Skanska Norge AS (Skanska) gjennomførte en nedbemanning våren 2016.Bundet av HovedavtalenSkanska var på oppsigelsestidspunktet bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO. Blant dem som ble sagt opp var arbeidstakere med lang ansiennitet.Skanska vektla imidlertid kompetanse og faglig dyktighet ved utvelgelsen, noe som medførte at flere arbeidstakere med kortere ansiennitet enn de oppsagte beholdt jobben. Flere av de oppsagte arbeidstakerne gikk til søksmål mot Skanska med påstand om ugyldig oppsigelse og erstatning, og fikk medhold i Borgarting lagmannsrett.Lagmannsretten mente at Skanska hadde hatt en uforsvarlig saksbehandling i forbindelse med nedbemanningsprosessen, og at Skanska hadde anvendt Hovedavtalens ansiennitetsprinsipp uriktig. Skanska, med NHO som partshjelper, anket dommen til Høyesterett. LO var partshjelper for de oppsagte arbeidstakerne.- Vi har gått gjennom dommen, og mener den er veldig interessant for arbeidsgivere i omstillinger, og særlig tariffbundne virksomheter, sier advokat Thomas Talén og advokatfullmektig Tonje Ruderaas i Deloitte Advokatfirma til Hegnar.no.Oppsigelsene kjent ugyldige- Høyesterett kom enstemmig til at oppsigelsene var ugyldige, sier Talén.Begrunnelsen var ifølge advokaten at Skanskas saksbehandling hadde vært mangelfull. Han forteller at Skanska, som grunnlag for å fravike ansiennitetsrekkefølgen, hadde gjort en reell vurdering av bare «et lite mindretall» innenfor utvelgelseskretsen, og at vurderingen var dermed for smal og ufullstendig å bygge oppsigelsene på.- Domstolene kunne da ikke etterprøve sakligheten av oppsigelsen på en betryggende måte, fortsetter han.- Et viktig signal til arbeidsgivere fra Høyesterett er at de presiserte at jo mer skjønnsmessige og subjektive kriteriene for utvelgelse er, jo bedre dokumentasjon kreves, føyer advokaten til.Han påpeker at Skanska i denne saken hadde lagt vekt på skjønnsmessige kriterier som kreativitet, selvstendighet og omdømme.- Dokumentasjonskravet var følgelig ikke oppfylt, fortsetter Talén.Misvisende «hovedregel»- Høyesterett presiserte imidlertid at det kan gi misvisende assosiasjoner å karakterisere ansiennitetsprinsippet som en «hovedregel», og at utvelgelsen ved nedbemanning må bero på en totalbedømmelse, sier advokatfullmektig Ruderaas.I denne totalbedømmelsen vil ifølge Ruderaas ansiennitetenes og ansiennitetsforskjellenes lengde inngå på den ene siden, og styrken i de kriteriene arbeidsgiveren ellers påberoper seg vil inngå på den andre siden.- Høyesterett uttalte at det etter omstendighetene er «saklig å fravike ansiennitetsrekkefølgen ved utvelgelse til oppsigelse uten at forskjellene i kompetanse og dyktighet er vesentlige». Høyesterett uttalte videre at enighet med tillitsvalgte vil, så langt den rekker, ha stor betydning ved saklighetsvurderingen av en nedbemanning, fortsetter hun.Viktig presiseringIfølge advokat Talén og advokatfullmektig Ruderaas er deres vurdering at dommen gir en viktig presisering av ansiennitetsprinsippets betydning ved nedbemanning i tariffbundne virksomheter.- Selv om Høyesterett gjør det klart at ansiennitetsprinsippet står i en særstilling for virksomheter som er bundet av Hovedavtalen, er det etter dommen også klart at utvelgelsen ved nedbemanning må bero på en helhetsvurdering, hvor andre kriterier enn ansiennitet etter omstendighetene også kan gis avgjørende vekt, sier Talén.Videre understreker dommen ifølge Ruderaas viktigheten av at virksomheter i en nedbemanningsprosess gjennomfører en forsvarlig, grundig og dokumentert saksbehandling.- Dette vil være særskilt viktig for tariffbundne virksomheter som ønsker å fravike ansiennitetsprinsippet ved utvelgelsen, avslutter hun overfor Hegnar.no.

høyesterett
nedbemanning
tariffavtale
LO
NHO
deloitte
skanska