Nytt lovforslag gir økt risiko for ansvar for styret og aksjeeiere

Høringsfristen for et nytt lovforslag, som kan gi økt risiko for ansvar for styret og aksjeeiere når det gjelder selskapers adgang til å bistå finansielt ved erverv av aksjer i selskapet, går ut i dag 14. mars.

Næringsliv

Et nytt lovforslag er fremmet med økt risiko for ansvar for styret og aksjeeiere når det gjelder selskapers adgang til å bistå finansielt ved erverv av aksjer i selskapet, skriver partner, Advokat / Attorney-at-law, Bjarte Bogstad i Bull & Co Advokatfirma i en betenkning. Høringsfristen går ut i dag, 14. mars.- Det er foreslått betydelige endringer i adgangen for et selskap til å yte finansiell bistand ved erverv av aksjer i selskapet. Blant annet foreslås det at det generelle unntaket for eiendomsselskaper skal oppheves, og at dispensasjonsadgangen skal fjernes. Samtidig skjer det en utvidelse av adgangen til å yte finansiell bistand – men til hvilken pris? spør Bogstad.Bogstad viser til at departementet har foreslått at reglene for transaksjoner og finansiering før og etter oppkjøp i større grad blir samsvarende og at transaksjoner som nå er tillatt umiddelbart etter aksjeoverdragelsen ved forslagets gjennomføring blir tillatt direkte i forbindelse med kjøpet.Dette betyr at finansiell bistand med andre ord kan ytes uavhengig av utbytterammen, på samme måte som finansiell bistand til selskaper i samme konsern, men ikke begrenset til heleide selskaper, heter det videre.Departementet uttaler at det ved vedtagelsen av forslaget ikke er noen spesielle hensyn eller risikobetraktninger som tilsier at eiendomsselskaper lenger skal ha særregler på dette området og at det heller ikke vil være grunnlag for en dispensasjonsordning når reglene blir generelle.Bogstad viser til at ansvaret for styret tydeliggjøres ved at det foreslås utvidede krav til styrets redegjørelse som skal utarbeides før det gis finansiell bistand, herunder en erklæring om at den er i selskapets interesse og er forsvarlig ut i fra hensynet til selskapets likviditet og soliditet.Han forklarer også at redegjørelsen skal godkjennes av generalforsamlingen med samme flertall som for vedtektsendring (normalt 2/3 flertall), og skal meldes til Foretaksregisteret og kunngjøres før den finansielle bistanden gis.- Særlig for styret i målselskapet vil forslaget kunne innebære en vanskelig avveining. Selgende aksjonær sin interesse er begrenset til vederlaget, mens kjøper trenger bistand fra målselskapet, skriver Bogstad.Han legger til at det antas at dette kan gi fremtidige utfordringer og økte muligheter for ansvar for deg som styremedlem, hvor både eksisterende og den nye eier forventer signert redegjørelse.- Men også partene i kjøper og selger kan risikere ansvar. Samtlige må nå navigere i et vanskelig farvann hvor konklusjonen gjerne viser seg i ettertid. Selv om likhetshensyn ved at ordningen blir generell taler for forslaget, skriver han.

jus
Nyheter
Næringsliv