Rentedommen er klar

Norges Bank har avholdt rentemøte. Her er dommen.

Næringsliv

Norges Bank har i dag besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, fra 0,75 til 1,00 prosent.Dette var akkurat som ventet.- Det er god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen synes nå å være litt over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt og om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen. Samlet sett tilsier utsiktene og risikobildet at renten økes gradvis fremover, skriver sentralbanken i sin begrunnelse.Beslutningen var enstemmig.Raskere renteoppgangVidere heter det i meldingen at oppgangen i norsk økonomi ser ut til å være sterkere enn tidligere antatt.- På den annen side er det utsikter til svakere vekst og lavere renter ute. Prognosen for styringsrenten indikerer en litt raskere renteoppgang i år og en noe lavere rente lenger frem enn anslått i forrige rapport. Med en slik utvikling i renten anslås inflasjonen å være nær målet i årene fremover, samtidig som arbeidsledigheten fortsatt er lav. Skulle de økonomiske utsiktene endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres.- Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av det neste halve året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.Her er de nye prognosene for styringsrenten i pengepolitisk rapport 1/2019 (prognoser fra rapport 4/2018 i parentes):

    Mars 2019: 0,78 prosent (0,78)Juni 2019: 1,03 prosent (1,00)September 2019: 1,20 prosent (1,11)Desember 2019: 1,34 prosent (1,20)Mars 2020: 1,46 prosent (1,27)Juni 2020: 1,57 prosent (1,34)September 2020: 1,62 prosent (1,41)Desember 2020: 1,66 prosent (1,50)
Motsyklisk kapitalbufferNorges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent fra utgangen av 2019.- Finansielle ubalanser har bygget seg opp over lang tid. Husholdningenes gjeld er høy og har lenge vokst raskere enn inntektene. I det siste har veksttakten avtatt noe. Foretakene har god tilgang på finansiering. Aktiviteten i boligmarkedet er høy, men boligprisveksten er moderat. I markedet for næringseiendom er det tegn til at den sterke prisveksten vil kunne avta. Bankene har god lønnsomhet, lave tap og god tilgang på markedsfinansiering, heter det i en melding fra sentralbanken. Venter flere rentehevinger«I det klimaet som nå råder blant verdens sentralbanker vil Norges Bank nesten uansett stikke seg ut», heter det fra økonomene Kjetil Olsen og Nick Pausgaard Fisker i Nordea Markets’ morgenrapport.«Ikke bare hever de renten i dag, men vi tror også de vil bekrefte at de har til hensikt å øke renten en gang til i år», skriver duoen.I likhet med økonomene i Nordea Markets, tror økonomene i DNB Markets at det også kan komme en renteheving fra Norges Bank i september.Ved rentemøtet i desember uttalte Hovedstyret at «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars 2019.»På møtet i januar viste sentralbanken til formuleringene fra desembermøtet. Renten ble sist satt opp i september i fjor, og det ble antydet videre renteoppgang i år.«Norges Bank begrunnet oppgangen med at det går godt i norsk økonomi med god vekst i både produksjon og sysselsetting, etter at virkningene av oljeprisfallet i 2014 har sluppet taket. Dessuten er den underliggende inflasjonen nær inflasjonsmålet på to prosent», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i en oppdatering fra DNB Markets.Bakgrunnsmateriale og figurer Pengepolitisk rapport 1/19

rentedommen
norges bank
styringsrenten
pengepolitikk
Nyheter
Næringsliv